חייגו עכשיו לייעוץ ראשוני:
0722-575-262
   
 
 


  
 
 
 
 

 
  הספר "גירושין" (לקריאה...)
 
עו"ד ירושות  
חלוקת רכוש  
מזונות אישה  
מסורבות גט  
הסדרי ראיה  
כתובה  
ירושה, צוואה ועזבונות  
ידועים בציבור  
גניבת זרע  
עגונות  
משמורת ילדים  
הסכם ממון  
ייעוץ גירושין  
משמורת  
עו"ד ידועים בציבור  
עו"ד צוואות  
עורך דין גירושין  
עורך דין הסכם גירושין  
עורך דין מגשר  
עורך דין מזונות  
עורך דין משפחה  
עורכי דין גירושים  
עורכי דין משפחה  
עו"ד הסכם ממון  
תביעה למזונות  
עורך דין צוואות  
התרת עגונות  
תביעת כתובה  
חלוקת רכוש בין בני זוג  
הסכם ממון בין בני זוג  
משמורת והסדרי ראייה  
 
 
 

דוגמאות כתבי בית דין בית משפט

 
הסכם שלום בית / גירושין


שנחתם ביום _____________


בין: ___________ ת.ז. _________
                                                                                                 (להלן: "האשה" ו/או "האם")  
 
לבין: _________ ת.ז. __________
                                                                                                (להלן: "הבעל" ו/או "האב")
 
לבין: 1. ___________ ת.ז. __________ , יליד ________
         2. ___________ ת.ז.___________, יליד ________
 
ע"י הוריהם כאפוטרפוסיהם הטבעייה
                                                                                                                             (להלן: "הילדים")
 

הואיל :   והבעל והאשה (להלן: "הצדדים") נישאו זל"ז בנישואין כדמו"י ביום __________
והואיל:   ומנישואין אלו נולדו "הילדים": ___________,____________
והואיל:  ונגרם משבר אשר בעקבותיו עמדו הצדדים להתגרש, אך לאחר התערבות ב"כ הצדדים  הוסכם על נסיון ש"ב, ובהתאם אליו יפנו הצדדים ו/או מי מהם ליעוץ זוגי ו/או אחר, בהתאם לנדרש.
והואיל:  וסוכם שכל עוד לא הודיע מי מהצדדים שרצונו בגירושין, ללא צורך בנימוק, יחיו הצדדים באותה דירה. אולם, מרגע שיודיע מי מהם על רצונו בגירושין – בהודעה בכתב לבעל ו/או לאשה ו/או לב"כ מי מהצדדים, עו"ד ________ ו/או _________, בהתאמה, ו/או בפתיחת תיק גירושין (להלן "ההודעה"), יחולו כל התניות בהסכם זה, ללא כל תנאי, וללא תלות בביצוע הגט בפועל, כבר מהיום, בתוקף פס"ד, ללא צורך בפסק דין נוסף, וללא צורך בהתדיינות משפטית.

אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 1. מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 
2.         תקופת הנסיון

2.1.      הצדדים ו/או מי מהם יפנה ליעוץ זוגי ו/או אחר, בהתאם לנדרש.
 
2.2.    מוסכם כי בתקופת הנסיון, כל אחד מהצדדים יכניס את המשכורת השוטפת, כפי שהיתה לפני חתימת הסכם זה, לחשבון משותף, כדי לשלם את כל הוצאות הבית והמשכנתא. אם מי מהצדדים לא יכניס משכורת, בגובה שהיה לפני המשבר ו/או קרוב אליו (כולל דמי אבטלה), פטור הצד השני לעשות זאת. 
 
2.3.    בתקופה זו ינסו הצדדים ללבן בעיות ללא עירוב הילדים, אך ידאגו לטובתם.
 
2.4.   כאמור, ככל שמי מהצדדים ימסור הודעה, וללא צורך בנימוק, תיכנסנה הוראות הסכם זה לביצוע מיידי, ללא תלות בגירושין בפועל. 
 
2.5.   מוסכם כי לא  ניתן יהא למסור הודעה, בטרם חלפו ____ חודשים, ובטרם הלכו הם, ביחד או לחוד, סה"כ _____ עם יועץ. בחלוף ____ממועד אישור הסכם זה, וככל שמי מהם יבקש לבטל ו/או לאכוף ו/או לשנות ההסכם, יוכרע הענין ע"י הבורר המוסכם, בהתאם לשיקול דעתו, ללא תנאי, ולאחר שישמע את ב"כ הצדדים, בכל אחד מפרטי ההסכם, בנושאים האזרחיים וההלכתיים.
 
3.         גירושין

הצדדים יגישו לביה"ד הרבני בקשה משותפת לגירושין, תוך שהם משתפים פעולה בקבלת פסה"ד לגירושין, חקירת שמות וסידור הגט, ללא כל עיכוב.

3.         משמורת / הסדרי ראיה
א)   משמורת הילדים תהא אצל ה____ עד גיל 18 של כל ילד.
ב)   הצדדים מאשרים ומצהירים, כי יפעלו בכל עניין על-פי עיקרון טובת הילדים, וכי ינהגו בדרך ארץ ובנימוס בשיחות בנוכחות הקטינים, ולא יביאו חילוקי הדעות שביניהם בפניהם.
ג)   הצדדים ילמדו את ילדיהם לכיבוד אם ואב. כל הורה יהא זכאי לקבל מידע על מצב הילדים, ממוסדות החינוך.
ד)   הסדרי הראיה של האב עם הילדים יהיו בכפוף להסכמת הצדדים. בהיעדר הסכמה יכריע היועץ שילווה את הצדדים, בטיפול הזוגי..
 
4.     אפוטרופסות, חינוך ובריאות הילדים

4.1.    האב והאם ינהגו, בכל דבר וענין הקשור לילדים, כדרך שהורים מסורים ואחראיים היו נוהגים בנסיבות הענין.
4.2.   האב והאם ימנעו, בכל צורה שהיא, מהסתת הילדים. באופן עקרוני, מוסכם כי האב והאם יפעלו, בכל דרך אפשרית, כדי להבטיח את טובתם של הילדים.
4.3.   הצדדים יפעלו, כל אחד במידת יכולתו, להבטיח את בריאותם, עתידם ושלומם של הילדים.
4.4.   ככלל, תתקבלנה החלטות לענין החינוך והבריאות מתוך ראיית טובת הילדים.
 
4.5.   תאום הורי
ההורים מודעים ומסכימים לכך, כי טובת הילדים מחייבת הטמעת דפוסים של פתרון מחלוקות בדרך של הבנה. 
 
5.         מזונות ילדים


5.1.   האב מתחייב לשלם לידי האם: א) סך של_____ ₪ לחודש, למזונות כל אחד מהילדים, עד הגיע כל אחד מהם לגיל 18 ו/או סיום התיכון / ישיבה קטנה / אולפנה (לא סמינר) – לפי המאוחר. ב) סך של של _____ ₪ למזונות כל ילד מאותו שלב ועד גיל 21 ו/או סיום השירות הצבאי הסדיר ו/או שירות לאומי – לפי המאוחר, ולא יותר מ-4 חודשים לאחר גיל 21.
 
5.2.   בנוסף, מתחייב האב לשלם לידי האם, בכל חודש, סך קבוע של 200 ₪, כהשתתפות בהוצאות החינוך של הילדים. מובהר כי לאחר שהאם תמצה ההנחות במוסדות החינוך, רשאי האב להביא אישור ממוסד כלשהו, כי הוא פטור מסכומים, שהאם התחייבה, אשר גובהם יופחת מסכום חיובו לעיל.
 
5.3.   בנוסף, מתחייב האב לשלם לידי האם מחצית הוצאות רפואיות חריגות, שאינן מכוסות ע"י הביטוח הממלכתי, כנגד קבלות ו/או דרישת התשלום. בהיעדר הסכמה בין הצדדים, לרבות על סוג ההוצאה ו/או נחיצות ו/או יכולת מי מהם, יכריע הבורר.
 
5.4.   סכום המזונות בכל סעיפי הסכם זה צמוד למדד המחירים לצרכן, הידוע בעת חתימת הסכם זה, ויעודכן כל 3 חודשים ללא הפרשים למפרע.
 
5.5.   לאורך כל השנים, תקבל האשה את קיצבת המל"ל וכל הטבה אחרת הניתנת לחד הורי וכו', בנוסף לסכום המזונות.
 
5.6.   הצדדים יתאמו ביניהם את הוצאות בר / בת המצוה ו/או החתונה, והכל רק בכפוף להסכמת הצדדים על עצם ההוצאה.

7.         רכוש
 
7.1.   ע"ש הצדדים רשומה בשווה דירת מגורים, ברחוב _______, גוש ____ חלקה _______ (להלן "הדירה"). על הדירה רובצת משכנתא.
 
7.2.   כאמור, האשה תהא זכאית לגור בדירה עם הילדים, עד מכירתה, בתנאים דלעיל. בכל מקרה, האשה והילדים יקבלו את מלוא התכולה – הן כשיגורו בדירה זו, והן כשיעברו לדירה אחרת, למעט חפצים אישיים של הבעל, שיקח עימו.
 
7.3.   הדירה תוצא למכירה באמצעות עוה"ד, והצדדים יפעלו בהתאם לאמור לעיל. הצדדים יחתמו עם חתימת הסכם זה על יפוי כח בלתי חוזר ותצהירים נדרשים.
 
7.4.   עד 20 יום ממסירת ההודעה, כאמור לעיל, מתחייב האב לצאת מן הדירה, וניתן בזאת פס"ד לפינויו מן הדירה, ללא תנאי.
 
7.5.   עד מימוש הדירה בפועל, מתחייבים הצדדים לשאת בשווה במשכנתא השוטפת, כאשר, ככל שתושכר היחידה הנוספת בדירה, הסכום שישולם בגינה יקוזז מן המשכנתא. דין חיוב הצדדים במשכנתא, כדין מזונות. אם יסכים הבנק למשכנתאות להקפיא המשכנתא עד המכירה, כי אז, עד המכירה, ישולם שכה"ד לאשה, והבעל ישלם את היתרה כמתחייב לעיל.
 
8.          כללי
 
8.1.   בכפוף לביצוע כל האמור לעיל, ולסידור הגט במועד הראשון שייקבע לבקשת מי מהצדדים, תוותר האשה על מזונותיה, מאותו שלב ואילך. ענין הכתובה הוסדר בהסכמה לעיל, תוך שהבעל מצהיר שלא יוכל לטעון כנגד זכות האשה מכל עילה שהיא. הסכומים הינם בלתי חוזרים, ואינם מותנים בשום ענין, בעבר, בהווה ובעתיד. הכוונה עד לתקופה של שנה וחצי מאישור ההסכם, בכפוף לאמור לעיל. הם מחייבים כבר כיום בתוקף שטר חוב ופס"ד חלוט.
 
8.2.   הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה, תוך הצהרה כי חתמו עליו לאחר שבדקו את מלוא זכויותיהם, וחתמו ברצון חופשי ובהבנה מלאה, ולאחר שכל צד יוצג ע"י עו"ד מטעמו, והם מבקשים לאשרו על פי כל דין, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החוק לתיקון דיני משפחה מזונות, חוק ביהמ"ש למשפחה, חוק יחסי ממון, וכל דין.
 
8.3.   כב' ביהמ"ש מתבקש לאשר ההסכם, וליתן לו תוקף של פסק דין, בהתאם לכל דין.
 
 
______________________________________
האשה
 
______________________________________
הבעל

 
 


 
בבית הדין הרבני                                                                               מס' תיק ____
תל אביב


 

התובע:                         ______________

 
            -                      נגד                   -
 


הנתבעת:                       _______________תביעת שלום בית
 
                                                                                                  
כת"ר מתבקש להורות לאשה לחיות עם הבעל בשלום בית, ולחדול ממרידתה בבעל, וכן ליתן צווים להבטחת התביעה, לרבות יתן צו למדור ספציפי ואיסור על האשה לעשות דיספוזיציה בבית הצדדים, ברחוב___________, גוש __________ חלקה ____ (להלן "הבית"):
 
ואלה נימוקי הבקשה:

 1. הצדדים נשואים זל"ז כדמו"י מיום _______.
 2. לצדדים שלושה ילדים.
 3. הבעל מבהיר כי הוא מאמין שאם הצדדים יעצרו את מחול השדים בנדון, ובמקום להתכתש, ישבו עם יועץ זוגי, שיעזור להם להחליט לאן פניהם מועדים, הדבר עדיף. מחד גיסא, הבעל אינו מאמין שיש להחזיק אדם בכח, ולכן שוחח עימה בנדון, ואף נוהלו שיחות מעבר לכך, שבשלב זה לא ניכנס לפירוט. מאידך גיסא, יש לצדדים שלושה ילדים, ולמרות התנהגות קשה של האשה, הבעל הסכים להבליג, ומוכן לתת סיכוי, ולשים את כל השיחות ביניהם מאחור.
 4. אולם, אם האשה מסרבת לחדול ממרידתה, כי אז יש לכך השלכות הלכתיות, לרבות איבוד מתנותיה, ועוד.
 5. דהיינו, אף שבנושא הרכוש, טענת הבעל הינה כי כל הרכוש משותף, הרי שבנסיבות הענין, אם האשה מורדת, יש להורות שלגבי המחצית שלה, יש לבטל מתנות, והאשה איבדה מזונותיה, מתנותיה וכתובתה ותוספתה, כפי שיפורט.
 6. אשר על כן, מבוקש להורות לאשה לחזור לחיי שלום בית, וליתן צווים בהתאמה, ואם האשה מסרבת, מבוקש להכריז עליה כמורדת, תוך שהיא מאבדת מזונותיה, מתנותיה, וכתובתה ותוספתה, ועוד, כפי שיפורט בהמשך.
 
, עו"ד
ב"כ הבעל
 
ביה"ד הרבני האזורי

באשדוד

 
התובע:              _________________


       -          נגד       -
 
הנתבעת:            _________________
 


מהות התביעה:   גירושין, ובכרוך לה מזונות אשה, רכוש וכל הקשור והנובע מהגירושין.


פתח דבר:
 

 1. תביעה זו מוגשת לפתחו של ביה"ד הנכבד, לאור התנהגותה המחפירה של האשה, אשר זנתה  תחת בעלה,  ומרדה בו והבהירה  במעשיה ובהצהרותיה כי רצונה בגירושין לאלתר. בלית ברירה עותר, איפוא, הבעל לחיוב האשה בגט, תוך  שהאשה מאבדת את כתובתה,  מזונותיה, מתנותיה, ותוך שהבעל כורך  את כל העניינים, כמפורט בתביעה זו.
 
תמצית העובדות:

 1. ----------
פיצויי נזיקין בגין  נזקי התובע, הרס הבית  והפרת חוזה
 1. על בסיס כל האמור יש לקבוע כי הנתבעת הפרה את חוזה הנישואין שכרתה עם התובע. עצם בגידתה והרס המשפחה בנסיבות הקשות המוכחות  אשר תוארו לעיל, הינם בבחינת הפרת החוזה. יש לחייבה בפיצוי של שבע מאות וחמישים אלף ₪, ו/או לפי שיקול דעת ביה"ד.
 1. על רקע נסיבות חמורות אלו ויתר הנסיבות והעילות אשר תפורטנה בדיון, עותר התובע לחיוב האשה  בקבלת גיטה לאלתר, תוך קביעה שהפסידה במרידתה ובמעשה בגידתה, את כל זכויותיה מתוקף הנישואין, ולרבות כתובתה,  מזונותיה ומתנותיה.
 
מזונות אשה 

 1. הבעל עובד בחברת ______
           תלושי משכורת 1/11-12/11  ______  מצ"ב ,  מסומנים
 1. הנתבעת עובדת כמזכירה ______ומשתכרת כ- ______₪  לחודש.
 1. התובע כורך בתביעתו את מזונות האשה, ומבקש לפסוק כי הוא פטור ממזונותיה, עקב התנהגותה החמורה – ניאופה, מרידתה ועוד.
 1. לחלופין יטען התובע כי מאחר והנתבעת עובדת ובעלת הכנסה נאה מעבודתה יש לומר לה :" " צאי  מעשה ידיך במזונותייך...".
 
הרכוש

 1. -------
 1. העתירות
 1. יש לחייב האשה בגט, לרבות בשל רצונה בגירושין, ניאופה, מרידתה, היותה עוברת על דת, היותה נחש שאין אפשרות לדור עימו בכפיפה אחת, התעללותה בו, ועוד.
 2. לפסוק שהיא מאבדת מזונותיה, כתובתה ותוספתה.
 3. לפסוק שעליה להחזיר מתנות, שהתבטאו בין היתר בכך שרשם זכויות גם על שמה ועוד.
 4. לפסוק להיעדר שיתוף.
 5. לפסוק לחיובה בנזיקין בגובה __________
 6. לפסוק לחיובה בפיצויי הפרת חוזה  בסך ___________
 7. לקבוע באשר לפריטי הרכוש בהתאם לאמור לעיל, או לפי שק"ד ביה"ד.
 8. לפסוק בהתאם לסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, על יחס לא שווה בין הצדדים של הזכויות בדירה, 75% לטובת הבעל והיתרה לאשה, או ביחס אחר שיקבע ביה"ד.
 9. לחייב את הנתבעת בהוצאות ההתדיינות ובשכ"ט עו"ד.
 
______________________________________
, עו"ד -   ב"כ  הבעל

בבית הדין הרבני ברחובות

 
התובע:              _________________


       -          נגד       -
 
הנתבעת:            _________________
 תביעת מזונות אישה


 
בקליפת אגוז – האשה זכאית למזונות מכובדים, בבחינת עולה עימו ואינה יורדת.

א.         רקע עובדתי:

 1. התובעת (להלן ולצורך הנוחות: "התובעת" ו/או "האם") והנתבע הנם בני זוג יהודים, אשר נשאו זל"ז כדמו"י ביום -----.
 2. מנישואין אלו נולדו לצדדים שני ילדיהם הר"מ:
_____ ,            ______                                   
 1. לשני הצדדים אלו נישואיהם הראשונים.
 2. הצדדים הכירו ________________
 3. מערכת היחסים בין הצדדים התבססה על הבנה, קירבה וגילוי לב מוחלט. התובעת הייתה סבורה ובטוחה כי מצאה את הבעל המושלם עבורה.
 4. בשנת _____ רכשו הצדדים את דירתם הנוכחית ----, ברחוב ה______________(להלן: "דירת המגורים").
 5. מימון רכישת הדירה, נעשה על ידי כך, ________________
 
ב.         המשבר בחיי הנישואין:

 1. לפני כארבעה חודשים, וכרעם ביום בהיר, הודיע הנתבע לתובעת כי ברצונו להתגרש. יובהר ויודגש כי לתובעת לא היו כל סממנים מקדימים לרצונו של הנתבע.
 1. ביום _____הודיע הנתבע לתובעת כי הוא לוקח את חפציו ועוזב את בית המגורים.
 1. הנתבעת חפצה מאד בשיקום הנישואין, משום שלא הייתה סיבה להרס המשפחה!!! יחד עם זאת, בשל התעקשותו של הבעל, להתגרש, ויהי מה, ניסתה האישה לפתור הסכסוך מחוץ לכתלי הערכאות. לצערה, הנתבע נוהג בסגנון של ה... וגם ירשת?!
 1. למיצער, שכח הנתבע את הכלל: "ברא דשתית מיניה, לא תשדי ביה קלא!!!

 
ג.          הכנסות הנתבע ופוטנציאל השתכרותו:
 1. _________
ד.         הכנסות התובעת:
 1. _________
ה.         ניהול משק הבית ורמת החיים של המשפחה:
 1. _________ 
 
ו.          עילת התביעה:
 1. כאמור הנתבע הביע רצונו בגירושין, ואינו חי בבית. הניסיון לפתור הסכסוך מחוץ לכתלי הערכאות לא צלח, לצערנו.      
  נוכח הסכסוך הקיים בין הצדדים, אין התובעת יכולה עוד לסמוך על הנתבע בכל הנוגע לצרכיה ומזונותיה בבחינת ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן, ועל כן היא עותרת בתובענה זו כדי להסדיר תשלום מזונותיה.
ז.          צרכי התובעת והוצאותיה:
 1. התובעת זקוקה למזונותיה החודשיים לסך _____ ₪ והכל כפי שיפורט ויתועד להלן:
 
            פריט                                                    סכום               
            סל מזון                                                   ₪                    
            ביגוד והנעלה                                           ₪                                                        
            מספרה  (צבע)                                         ₪
            מוצרי טואלט וקוסמטיקה                             ₪                                               
            תרבות, בידור ובילוי,ספורט, קנטרי              ₪                                            
            מתנות / אירועים                                       ₪
  הבראה ונופש (ממוצע חודשי)                      ₪
  הוצאות רכב                                             ₪
            ביטוח בריאות                                           ₪
  הוצאות אישיות, דמי כיס                             ₪
  שונות ומשתנות                                         ₪
___________________________________________________
            סה"כ:                                                  ₪  
 
            [ מצ"ב קבלות בגין ההוצאות מסומנות כנספח _']
            [ מצ"ב תדפיסי אשראי של החשבון בהם מופיעים מרבית ההוצאות מסומנים _']
 

 1. מאחר והתובעת משתכרת סך חודשי של ____₪, מבוקש לחייבו במחצית יתרת הכנסתו השוטפת, בבחינת "עולה עימו", לאחר קיזוז הסכום שהיא מרוויחה, וקיזוז מזונות הילדים שייפסקו בביהמ"ש. מסכום זה היא תכסה את הוצאותיה והוצאות הבית, דלהלן.
 
ח.         כללי:

 1. במעשיה של התובעת לא דבק רבב, וכל מעשה או מחדל לא בא מצידה, באופן שיש בו חלילה כדי לשלול הימנה זכאותה למזונות מן הנתבע - בעלה.
 1. תאמר האמת, במהלך חייהם המשותפים של בניה"ז, לא חסרה התובעת דבר, והנתבע עמד, למעשה, בהבטחותיו ובהתחייבותו כלפיה, כי היא תחיה עימו כ"מלכה"; במסגרת זו אפשר הנתבע לתובעת לחיות ברמת חיים גבוהה הכללה קבלת כספים מזומנים להוצאותיה ללא הגבלה, נסיעות לחופשות בחו"ל ובארץ, בילוי במסעדות לעיתים תכופות, למותר לציין, כי כיום, עם פרוץ המשבר, נמנע מהתובעת לחיות באותה רמת חיים אליה הורגלה.
 1. התובעת זכאית על פי דין לאותה רמת חיים לה הורגלה עת חייה היא עם הנתבע, מכוח הכלל ההלכתי לפיו "עולה עימו ואינה יורדת עימו".
 1. כאמור, התובעת הייתה ועודנה רעיה ואם למופת, ודאגה ומוכנה להמשיך ולדאוג לנתבע ולסיפוק כל צרכיו, ורוצה כי הוא ישוב לחיות עימה.
 1. כאמור, כיום אין התובעת יכולה לספק את מלוא צרכיה, בניגוד לאשר היא הורגלה משך כל השנים.
 1. הנתבע, הבעל, חייב ומסוגל על נקל לספק לתובעת את מלוא צרכי, כמפורט בכתב התביעה, וזאת לאור רמת הכנסותיו ובהתחשב בהוצאותיו.
אשר על כן מתבקש ביה"ד הנכבד לזמן את הנתבע לדין, וכן:        
 1. לחייב את הנתבע לשלם לתובעת בהתאם למפורט בסעיף ____ לעיל, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן, שבסיסו מועד הגשת תביעה זו, ושיעודכן מידי חודש בחודשו;
 1. לקבוע, כי על הנתבע לשאת בכל הוצאות המדור של התובעת ואחזקתו, לאמור: משכנתא, תשלומי המיסים, ארנונה, מים, טלפון, חשמל, גז, טלוויזיה, כבלים, ביטוחים וכדומה, כמפורט לעיל;
 1. לחייב את הנתבע לשאת בכל התשלומים וההוצאות הרפואיות החריגות של התובעת;
 1. לאשר צווים ועיקולים זמניים אם כאלה יתבקשו בתיק זה;
 1. להעניק לתובעת כל סעד אחר, אשר יראה לביה"ד הנכבד לנכון ולצודק בנסיבות העניין;
 
 
                                                                                                ___________________
                                                                                                   ב"כ         התובעת
בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון


בעניין הקטינים:            1.         _______
                                    2.         _______


התובע:                         ______________

 
            -                      נגד                   -
 


הנתבעת:                       ______________
 


תביעת משמורת

א.         רקע עובדתי:

 1. התובעת (להלן ולצורך הנוחות: "התובעת" ו/או "האם") והנתבע הנם בני זוג יהודים, אשר נשאו זל"ז כדמו"י ביום _____.
 1. מנישואין אלו נולדו לצדדים  ילדיהם הר"מ:
___________________________
 
ב.         המשבר בחיי הנישואין:
___________________________
 
ו.          עילת התביעה:

 1. כאמור הנתבע הביע רצונו בגירושין ועל אף שהתובעת ניסתה לשקם את הנישואין, הוא התעקש להרוס את חיי הנישואין. הואיל והליך פישור, שהינו חסוי, לא צלח, נאלצת האשה להגיש תביעותיה!     
  אין ולא יכול להיות חולק, כי התובעת הינה הדמות הדומיננטית בחייהם של הקטינים, בפרט לאור העובדה כי הנתבע שקוע בעבודתו מבוקר עד ליל.
 1. התובעת תטען, כי טובת הקטינים מחייבת, כי הקטינים יהיו במשמורתה ובחזקתה וזאת לאור העובדה, כי מאז ומתמיד היא זו אשר גידלה, חינכה וטיפלה בקטינים, ומקדישה להם את מירב זמנה ומרצה .
 1. הלכה פסוקה היא, כי טובת הילד מהווה שיקול על בכל החלטה הנוגעת לעניינו של קטין. לעניין זה יפים דבריו של ביהמ"ש העליון  בדנ"א 7015/94 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית, פ"ד נ(119 ,48 (1):
"שיקול טובתו של הילד הוא שיקול העל, השיקול המכריע. אכן, בצידו של שיקול זה יעמדו שיקולים נוספים... אך כל אלה שיקולים משניים יהיו, וכולם ישתחוו לשיקול טובת הילד."
 1. טובת הילד אינו רק השיקול המכריע, כי אם השיקול הבלעדי, היחיד , בדיני ילדים. לעניין זה יפים דבריו של כב' השופט המנוח זילברג בע"א 209/54 שטיינר נ' היועמ"ש לממשלה , פ"ד ט' 241, 251:
"מבחן טובת הילדים... לא ימלט בו אחד מן השניים: או שאינו שיקול רציני כלל , או שמתחשבים בו, ובו בלבד, כגורם החלטי , מכריע , הדוחה  (במקרה התנגשות) כל שיקול אחר. פשרה לא תיתכן כאן; הוא אינו ניתן לחלוקה, ואין למזגו ולערבבו באיזה שיקול אחר "
 1. השופט חיים כהן חזר אף הוא על קביעה זו וקבע בבג"ץ 40/63 לורנץ נ' יו"ר ההוצאה לפועל חיפה, פ"ד י"ז 1709, 1717:
"טובת הילד תמיד השיקול המכריע , הוא ואפסו עוד"
 1. במקרה דנן, לאור כל המפורט לעיל, אין ולא יכול להיות חולק, כי טובת הקטינים מחייבת קביעת משמורתם אצל האם- התובעת .
 1. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל כב' ביהמ"ש מתבקש בזאת להורות כדלקמן:
  1. להזמין את הנתבע לדין .
  2. לקבוע כי הקטינים יהיו באחזקתה ומשמורתה של התובעת.
  3. להיעתר לסעדים הזמניים שיוגשו במסגרת תביעה זו ובכללם לקבוע, כי המשמורת הזמנית על הקטינים לידי האם- התובעת.
  4. לקבוע הסדרי ראיה בין האב והילדים, מתוך ראיית טובת הילדים.
  5. כמו כן, מבוקש לחייב את הנתבע בשכר טרחתו של הח"מ.                                                                                                                      

                                                                                    ___________________
                                                                                                               ב"כ         התובעת
 


בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן                                                          התובע:                         ______________

 
            -                      נגד                   -
 


הנתבעת:                       ______________
 
 
 

בקשה לצו הגנה במעמד צד אחד
 
 
כב' ביהמ"ש יתבקש לתת צו הגנה במעמד צד אחד לפיו יורה בית המשפט כדלקמן:
א.      לאסור על המשיב:

 1. להיכנס לבית מספר ___ דירה מספר _ ברחוב ____ _____ בו מתגוררות המבקשת והקטינה ( להלן :" דירת המגורים")
 2. להימצא בתחום של 500 מטר מדירת המגורים.
 3. להיכנס לכל מקום בו מצויות המבקשת  והקטינה או מי מהן .
 4. להימצא  בתחום של 500  מטר מגן הקטינה ברח'  _______
 5. להטריד את: המבקשת בכל דרך לרבות במקום עבודתה _______, וכן בכל מקום.
 
ב.       לצוות על המשיב לקיים קשר עם גורם טיפולי או לתת כל הוראה אחרת להבטחת שלומן וביטחונן של המוגנות.
 
נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר המבקשת המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו;
 
כמו כן יתבקש כב' בית המשפט לחייב את המשיב בהוצאות בקשה זו.
 

     
תאריך   עו"ד ______
ב"כ המבקשת
 
תצהיר לבקשה לצו הגנה
 
 
אני הח"מ ___ ת.ז. ____ ה כי הפרטים שאמסור להלן הם :
 
1.       פרטים על בן המשפחה - המבקשת
 
א.      שם משפחה: ____
ב.       מס' ת"ז:_____
ג.       מען קבוע:
ד.       מען ומס' טלפון למסירת כתבי בי-דין או הודעות: כנ"ל
ה.      תאריך לידה: ____
ו.       המעמד האישי: ____
ז.       תאריך נישואין: _____
ט.      עיסוק ומקום עבודה: -______
י.       קרבת משפחה למשיב: _____
 
2.       פרטים על המוגן-  כנ"ל

מוגנת  1

א.      שם משפחה: _____
ב.       מס' ת"ז:____
ג.       מען קבוע: _______
ד.       מען ומס' טלפון למסירת כתבי בי-דין או הודעות: כנ"ל
ה.      תאריך לידה: ______
ו.       המעמד האישי: ____
ז.       תאריך נישואין: _____
ט.      עיסוק ומקום עבודה: ______
י.       קרבת משפחה למשיב: _____
 
מוגנת 2,

א.      שם משפחה ושם פרטי:  _____
ב.       מס' ת"ז: _____
ג.       מען קבוע: _______:
          מען ומס' טלפון למסירת כתבי בי-דין או הודעות: כנ"ל
ה.      תאריך לידה: ____
ו.       המעמד האישי:
ז.       תאריך נישואין:
ט.      עיסוק ומקום עבודה:
י.       קרבת משפחה למשיב: ____
 
3.       פרטים על המשיב:
 
א.      שם משפחה: ____
ב.       מס' ת"ז: ____
ג.       מען קבוע: _____
ד.       תאריך לידה: ___
ה.      המעמד האישי: _
ו.       תאריך נישואין_____
ז.       עיסוק ומקום עבודה: _____ , מס' טלפון:
ח.     
ט       המשיב הורשע בעבר בעבירה שיש בה אלימות או איום במעשה אלימות – לא/כן; 
י.       המשיב נמצא בקשר עם גורם טיפולי - לא
 
4.       נסיבות הבקשה

מפורטות בתצהיר המצ"ב מטעם המבקשת

5.       תלונה במשטרה
 
6.       מימצאים רפואיים:
 
7.       צו הגנה קודם:

8.       הפרת צו הגנה קודם:
 
9.       הליכים משפטיים

10.     קשר עם שירותי הרווחה:
 
11.     קשר עם גורם טיפולי אחר:
 
12.     נסיבות נוספות המצדיקות מתן הצו במעמד צד אחד:
 
א.      חשש לאלימות בשל הגשת בקשה זו – כמפורט בתצהיר מטעם המבקשת הרצ"ב.
 
 
 

__________________________
 
 


 
ביה"ד הרבני האזורי                                                                                                      תיק מס' ____
בפתח תקוה                                                                                                

 


המבקש:     _________________
הבעל

       

       -          נגד       -
 

המשיבה:     _________________
האשה        
 
 בקשה דחופה לצו מניעה במעמד צד אחד
 
כב' ביה"ד יתבקש ליתן צו בדחיפות:

 1. איסור על האשה להיכנס לדירת המגורים, ברחוב ______ תקוה, עד להחלטה אחרת.
 2. איסור על האשה להוציא חפצים נוספים מן הבית.
 3. איסור על האשה להוציא את מי מהילדים מן הבית, עד לפסיקה בענין המשמורת והמזונות.
כן מבוקש לחייבה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 
נימוקי הבקשה:
 
עוברת על דת, מורדת, מעשי כיעור ואף מעבר לכך(!!!)
 

 1. התיק מתנהל בפני כת"ר, אלא שחלו התפתחויות חמורות, המצדיקות צו דחוף ביותר.
 1. בתקופה האחרונה, הפסיקה האשה לתפקד לחלוטין בבית – כאשה וכרעיה.
 
העובדות הרלוונטיות

 1. ___________________
 1. בנסיבות אלה, ובנסיבות הידועות לביה"ד, כאשר מדובר באשה אלימה – שהודתה באלימותה, וכאשר מדובר באשה מורדת – _______
 1. מבוקש בדחיפות מירבית כי:
 1. הואיל והאשה שכרה דירה, , וכדי להימנע מאלימות, והואיל ואין לה יותר מה לחפש בבית – מרגע ששכרה דירה לעצמה, יוצא צו האוסר עליה להיכנס לדירת המגורים, ברחוב ---- עד להחלטה אחרת. (רצ"ב התלונה במשטרה.
 2. צו האוסר על האשה להוציא חפצים נוספים מן הבית.
 3. צו האוסר על האשה להוציא את הילדים מן הבית, עד לפסיקה בענין המשמורת והמזונות.
                                                         _________________
                                                          ב"כ הבעל
בית המשפט לענייני משפחה                                    תמ"ש ______
במחוז תל אביב

                                                                                                                                    
המבקשים:                     ____________________

   -       נגד        -              
                                                 

המשיבים:                     ____________________
 
 
המחזיקים:    1.
                  בקשה דחופה למתן צו עיקול       -במעמד צד אחד-
                             
כב' ביהמ"ש מתבקש ליתן באופן דחוף ומיידי צו עיקול על  הנכסים, לפי הרשימה המפורטת להלן, וזאת עד למתן פסק דין סופי בתובענה בתיק זה, ועל מנת להבטיח את פסק הדין העשוי להינתן לטובת המבקשת.

להלן המחזיקים:

1.
2.
 
 
מבוא:

 1. הצדדים:
להלן נימוקי הבקשה בהרחבה, שהינם בפועל נימוקי התביעה:
 1. -------
 2. פירוט עובדות נוספות, וטיעונים משפטיים נוספים, לרבות בסוגיית ההתיישנות, ינתן בהמשך, במידת הצורך.
 
מטרת הצו: שמירה על המצב הקיים:

 1. הלכה היא, כי מטרתם של צווי המניעה היא שמירה על המצב הקיים. ר' דברי כב' השופט ח. כהן בע"א 4971/61 סיאני נ' דהרי, פ"ד טו 2310, 2312:
"עיקר תכליתם של צווי מניעה זמניים כגון אלה היא לשמור, כל עוד תלויה ועומדת בבית המשפט תובענה בנדון על מצב דברים כפי שהוא קיים בעת הגשתה. אין בית המשפט מרשה שינויים במצב ההוא, אשור עלול להיות בכך השפעה עניינית, כלכלית או משפטית על הדיון בתובענה או על תוצאותיו".
 1. על מבקש צו עיקול זמני לעמוד בארבעה תנאים מצטברים, הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי.
  1. התנאי הראשון למתן צו עיקול זמני קבוע בתקנה 362 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"):
"הוגשה בקשה לסעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה...".
מעיון בתובענה דנן עולה, כי למבקשת עילת תביעה ברורה, שכן העיזבון חב לה כספים!!
 
[עוד לעניין זה ראה ב-ת"א 63613/07 (בש"א 180918/07) ארד נ' סולתם מערכות בע"מ (אתר פסק-דין)].


ב.     התנאי השני והמצטבר למתן צו עיקול זמני קבוע  בתקנה 374 (ב) לתקנות הקובעת לאמר:
 
"בית המשפט או הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, בכפוף להוראות סימן א', ואם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק-הדין".

בענייננו, כאמור,  המשיבה איננה מתגוררת בישראל, אי מתן הצווים יגרור קושי רב בביצוע פסק הדין! יש חשש שהיא תעשה דיספוזיציה בנכסים, ולא יהא ניתן להיפרע ממנה.

 
ג.     תנאי שלישי ומצטבר למתן צו עיקול זמני קבוע בתקנה 362 (ב) (2) לתקנות הקובעת לאמר:

 
"בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו לרבות לעניין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(1) ...

(2) אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי 
      בנסיבות העניין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש".


ד.     תנאי רביעי ומצטבר למתן צו עיקול זמני קבוע בתקנה 362 (ב) (1) לתקנות הקובעת לאמר:
 
" בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני... יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
 
(1) הנזק שיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר."

תנאי זה מכונה בפי הפסיקה הישראלית כ"מבחן ההכבדה" או כמבחן "מאזן הנוחות". בשוקלו תנאי זה, יאזן בית-המשפט בין הסעד המבוקש לבין הנזק שעלול להגרם כתוצאה מנתינתו. כבר בשלב זה, ניתן להסיק, כי הנזק שייגרם למשיבה יהיה קטן משמעותית מהנזק שיגרם למבקשת!. יתירה מזאת, לא יגרם כל נזק למשיבה, משום שהחנות והמחסן מושכרים באופן שוטף, והעיקול לא יגרום לאי המשך ההשכרה.
 1. אשר על כן ולאור כל האמור בבקשה דנן, מבוקש בזאת מבית המשפט הנכבד להורות על מתן צו עיקול על החנות והמחסן, וזאת במעמד צד אחד וכמפורט לעיל, וזאת לשם הבטחת תביעתה המבקשת.

 
                                                                                                ____________________
                                                                                               , עו"ד ,   ב"כ המבקשיםבבית המשפט לענייני משפחה                                                          תמ"ש __________                  
אילת

                                                                                                                                   
המבקשים:                     ____________________

   -       נגד        -              
                                                 

המשיבים:                     ____________________
בקשה בהולה  לעיכוב יציאה מן הארץ כנגד המשיב    - במעמד צד אחד-
 
ביהמ"ש הנכבד מתבקש ליתן באופן דחוף ומיידי צו לעיכוב יציאתו של המשיב, _____   ת.ז. ____ מן הארץ.
עפ"י פרטי  המשיב  כדלקמן:

שם:      
                
תעודת זהות:      
    
כתובת :        
         
צבע העיניים:      
   
צבע השיער:     
      
גובה:     

                
להלן נימוקי הבקשה:

 1. נימוקי הבקשה ונסיבות הצורך במתן צו העיכוב, במעמד צד אחד מפורטים בתצהיר המבקשת המצ"ב, כחלק בלתי נפרד מבקשה זו.
 2. בקשה זו מוגשת במסגרת תביעה למזונות אישה וקטינים אשר מוגשת במקביל.
 3. המשיב נישא למבקשת _______
 4.  מנישואי בנה"ז נולדו להם  שני ילדיהם  _____
 5.  (עובדות המקרה)
 6. במבחן  איזון האינטרסים: זכות המשיב לחופש תנועה אל מול זכות המבקשים להבטיח זכויותיהם המהותיות, באמצעות ההליך  השיפוט,  גוברת  זכות המבקשים לזכותם הקניינית העתידית למזונות. 
 7. אשר על כן מבוקש להורות על עיכוב יציאת המשיב מן הארץ בצו זמני לאלתר.
 8. כן  מבוקש להשית  על  המשיב הוצאות הבקשה לרבות שכ"ט עו"ד בצרוף מע"מ. 
 9. מן הדין  ומן  הצדק להיעתר לבקשה לבל ייגרם למבקשת נזק בלתי הפיך.
                                                                                         
 
                                                                                           __________________
                                                                                                       ,  עו"ד    
                                                                                                        ב"כ המבקשים

 


 
בית הדין  הרבני האזורי                                                       תיק מס' _____
בפתח תקווה
 
התובעת:                  ________
 
                                                      - נגד -
 
הנתבע:                    _________

 

תביעה לתשלום כתובה
 
התובעת מבקשת מביה"ד הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לה את מלוא כתובתה, עיקר ותוספת, זאת עקב התנהגותו של הבעל, ומן הנימוקים אשר יפורטו להלן. כן מבוקש ליתן סעדים נלווים, כגון עיכוב יציאה למניעת עיגון והבטחת הכתובה, וכן עיקול להבטחת הכתובה, ולחייבו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ומע"מ כדין.
 
צילום כתובתה של האשה, רצ"ב ומסומן "א".
 
הרקע העובדתי

 1. הצדדים הכירו האחד את השני _______
 2. בין הצדדים מתנהלים הליכים ______
 3. _____________________
 
מקבץ האירועים המהווים את התשתית לתביעה

 1. _____________
 
הבסיס ההלכתי לתביעת הכתובה
 

א.           הפרת חובת הבעל בכבוד אשתו: יוזכר כי חלק מחובותיו הבסיסיות של הבעל הוא לכבד את אשתו ולנהוג בה בעדינות, כמנהג גוברין יהודאין, כאמור "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו" (בבא מציעא, נ"ט) שכן אשה "לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה" (כתובות, סא ע"א), ובלשון הרמב"ם (הל' אישות, פט"ו, הי"ט):
 
וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז.
 
ב.           דומה שהבעל נקט בדיוק להיפך ממצוות חז"ל, הטיל אימה יתירה בתוך ביתו, דיבר עמה בכעס וברוגז, ודאי שלא כיבדהּ ולא גילה לה אהבה.
 
ג.           למרבה הצער, אף שהבעל מתיימר לטעון שנהג כהלכות גוברין יהודאין, דבר שלא היה ולא נברא, הרי שדווקא במצווה הנזכרת של כבוד אשתו, בה נמדד אדם ביתר שאת, נכשל הוא באופן חמור ביותר כדבר שבשגרה.
 
ד.           אף בתי הדין הרבניים הביעו לא אחת דעתם באשר לחומרת אלימות נפשית אותה נוקט בעל כלפי אשתו: "אלימות נפשית קשה לא פעם ומסוכנת יוצר מאלימות פיזית. רמיסת כבודו של האדם והפיכתו לאבק אדם, לסמרטוט ולאפס, גרועה יותר במקרים רבים מאשר אלימות פיזית.." (תיק 016788168-4-1, הדין והדיין, גיליון 1, אדר א' תשס"ג, עמ' 6).
 
ה.           בפסקי דין רבניים חלק ה, עמ' שכ"ב, צויין כי: תקנת הגונים היא "דהמבייש חברו בדברים מנדין אותו עד שמפייסנו כראוי", ויש לדון "דיש לכוח לביה"ד גם להטיל על המבייש תשלום כסף לפי ראות עיני ביה"ד לפי הענין והזמן ולפי המבייש והמתבייש".
 
ו.           עובר על דת יהודית: האלימות הקשה בה נהג הבעל באשה מהווה הפרה בוטה של דת יהודית. אלימות חמורה ולא מידתית, גם אם נעשתה מתוך כעס וגם אם היא חד פעמית הרי יש בה עילה של עובר על דת (ראה תיק תשל"ב/122, פד"ר ט עמ' 200), קל וחומר שמדובר באופי התנהגות שחוזר על עצמו.
 
ז.           אין צורך להכביר מילים על חומרתה של אלימות הבעל כלפי אשתו, ודי בציטוט דברי הרמ"א בעניין (אבן העזר, סימן קנד, סעיף ג):
 
"איש המכה אשתו, עבירה היא בידו כמכה חבירו ואם רגיל הוא בכך, יש ביד ב"ד ליסרו ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפייה, ולהשביעו שלא יעשה עוד, ואם אינו ציית לדברי הב"ד י"א שכופין אותו להוציא, ובלבד שמתרין בו תחלה פעם אחת או שתים כי אינו מדרך בני ישראל להכות נשותיהם, ומעשה עובד כוכבים הוא".
 
 אף השו"ת בנימין זאב (סימן פ"ח), קובע כי ניתן להעניש המכה את אשתו ב"קנס חמור בין בגופו ובין בממונו".
 
ח.           אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת: כאשר אדם נוהג באלימות ומטיל אימה בתוך ביתו החיים הינם בלתי אפשריים במחיצתו, ואי אפשר לכוף את האשה להמשיך לחיות עמו, "ואם הוא מכה ומצער שלא כדין, והיא בורחת, הדין עמה, שאין אדם דר עם נחש בכפיפה, זכר לדבר הגר" (שו"ת המיוחסות לרמב"ן, סימן קב; ראה תיק תשל"ט/ע"ג, פד"ר יא, 327).
 
ט.           במקרה דנן, וכמו במקרים בהם העילה למשבר בין בני הזוג נעוצה בהתנהגות הבעל, חייב הבעל בכתובה ותוספת ולא יכול לומר ש'אדעתא למיפק לא יהיבנא לך' שהרי בענינים הקשורים בהתנהגות (ולא מום מולד, מוכ"ש וכדו') יכול הוא "לעזוב דרכו ולהתייצב על דרך טובה" (ראה תיק תשל"א/י"ט, פד"ר ח, עמ' 324) ועל כן הוי  כמגרש לרצונו וחייב בכתובה ותוספת.
 
י.            סיכום:
 
יא.           מהמפורט לעיל הוכיחה האשה כי הינה זכאית לכתובתה, ____________________
 
יב.           כאמור, אף כי הרקע דלעיל הובא גם בתביעת הנזיקין, אין מדובר בתביעה כפולה, שכן תביעת הכתובה עומדת בפני עצמה. היא נבחנת על פי כללי המשפט העברי. בנוסף, כבר נקבע כי יש חיוב של פיצויי גירושין במקרים קיצוניים, ובוודאי ניתן גם לקבוע שזהו המקרה הקלאסי לחיובו בפיצויים. 
 
יג.           אשר על כן, מבוקש לחייבו בסכום של ____₪, וכן לאשר הצווים הזמניים, ולחייבו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

 
                                                                            __________________
                                                                                    ב"כ האשה


הסכם קדם נישואין בין בני זוג


 
שנערך ונחתם ב_____ ביום __________
 
בין: _______
(להלן: "האיש")

מצד אחד
לבין: _____
(להלן: "האשה")
 

מצד שני
 
הואיל      והאיש והאשה הסכימו ביניהם להינשא זל"ז;
והואיל     והצדדים מעונינים להסדיר ביניהם את יחסי הממון ויחסים אחרים כפי שמפורט להלן;
והואיל     והצדדים מסכימים שמבלי לגרוע מהסכם זה ומבלי לגרוע מהכתובה אשר תחתם ביום הנישואין, כל התנאים אשר מסכימים עליהם הצדדים בהסכם זה, יהיה להם תוקף של תנאי כתובה;
 
 
לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
1. א.   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כמו כן, כל צד משני הצדדים מאשר בזה כי הנאמר במבוא להסכם זה הינו אמת, נכון ומדויק.

    ב.   הצדדים מאשרים בזה כי הסכם זה נעשה לקראת ובתמורה לנישואיהן המיועדים ולא יכנס לתוקף אלא עם נישואיהן.


 
2. א.   האיש מתחייב מעכשיו לשלם לאשה, לצרכיה ולשימושה, דמי מזונות חודשיים בסכום של לא פחות מששת אלפים (6000) ש"ח, צמודים למדד יוקר המחיה, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד של חודש יוני 2013 שפורסם ביום 15 דיוני 2013. לצורך מזונות אלו, לא ילקח בחשבון ולא יקוזז כל רכוש ו/או כל הכנסה אשר לאשה מכל מקור שהוא והאיש מוחל מעכשיו על כל זכות אשר יש לו על פי כל דין ברכוש ו/או הכנסות אלו. האיש מסכים ומתחייב בזה כי חיוב המזונות על פי פסקא זו הינו תקף ומחייב אותו על אף כל טענת פטור העומדת לו, לרבות, בין השאר, טענת מורדת, עוברת על דת וכל כיו"ב. חיוב המזונות על פי פסקא זו הינו תקף החל מיום נשואיו לאשה וימשיך כל עוד שהצדדים נשואין זו לזה כדת משה וישראל. כל עוד שחיוב המזונות על פי פסקא זו יהא תקף, לא יהנה  ממעשה ידיה של האשה או מפירותיהם מכל מין וסוג והאיש מוחל מעכשיו על כל זכות אשר יש לו בכנסות אלו.

ב.    על אף התחיבותו של האיש הנזכרת בפסקא א' לעיל לדמי מזונות, האשה מסכימה בזה להסתפק במזונות המשולמים על ידי בעל לאשתו על פי הנהוג והמקובל על פי דין מיום הנישואין ועד לתום תקופת ההודעה כמוגדרת בסעיף 3(ה) להלן בגין הודעת גירושין שנשלחה על ידי האשה בלבד בהתאם לסעיף 3(ג) להלן או עד תום תקופת הארכתה בהתאם לסעיף 3(ג) להלן, המאוחר מביניהם. כך, האשה מסכימה בזה להסתפק במזונות המשולמים ע"י בעל לאשתו על פי הנהוג והמקובל על פי דין אף לאחר תום תקופת ההודעה ו/או הערכתה כאמור במקרה ובזמן שהאשה מביעה את רצונה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות התנהגותה, כי היא מעונינת בהמשך קשר הנישואין בין בני הזוג; או במקרה שהאיש מעונין ומוכן לתת גט פיטורין כדת משה וישראל לאשה, אולם הוא מנוע מלעשות כן עקב נסיבות שאינן תלויות בו או מחמת מחלה פיזית.
 
ג.   האשה מתחייבת מעכשיו לשלם לאיש, לצרכיו ולשימושיו, דמי מזונות חודשיים בסך של לא פחות מששת אלפים (6000) ש"ח, צמודים למדד יוקר המחיה, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד של חודש יוני 2013 שפורסם ביום 15 דיוני 2013. לצורך מזונות אלו, לא ילקח בחשבון ולא יקוזז כל רכוש ו/או כל הכנסה אשר לאיש מכל מקור שהוא.  האשה מסכימה ומתחייבת בזה כי חיוב המזונות על פי פסקא זו יהא תקף ויחייב אותה על אף כל טענת פטור העומדת לה. חיוב המזונות על פי פסקא זו הינו תקף החל מיום תום תקופת ההודעה שנשלחה על ידי האיש בלבד בהתאם לסעיף 3(ג) להלן או מתום תקופת הארכתה בהתאם לסעיף 3(ג) להלן, המאוחר מביניהם וימשיך כל עוד שהצדדים נשואין זו לזה כדת משה וישראל.
 
ד.    על אף התחיבותה של האשה הנזכרת, בפסקא ג' לעיל לדמי מזונות, האיש  מוחל על התחייבות זאת במקרה ובזמן שהאיש מביע את רצונו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות התנהגותו, כי הוא מעונין בהמשך הקשר הנישואין בין בני הזוג; או במקרה שהאשה מעונינת ומוכנה לקבל גט פיטורין כדת משה וישראל מהאיש, אולם היא מנועה מלעשות כן עקב נסיבות שאינן תלויות בה או מחמת מחלה פיזית.
 
 
          ה.   למען הסר ספק הובהר בזה כי לצורך סעיף זה, בן זוג שמעונין בסיום הנישואין כדת משה וישראל,אפילו שאינו מסכים לתנאים ו/או לדרישות בענינים אחרים, לא ייחשב כמי שמעונין בהמשך קשר הנישואין בין  בני הזוג.
 
3. א.  הצדדים מסכימים כי אם במועד כלשהו לאחר הנישואין ירצה צד אחד להתגרש מן הצד השני יסכים הצד השני לגירושין וינקוט בהקדם האפשרי, בכל הפעולות הדרושות לשם סידור הגט בהתאם לדין תורה וחוקי מדינת ישראל.
 
ב.   לא יידרש הצד, אשר מבקש להתגרש מן הצד השני, ליתן הסבר כלשהו לרצונו להתגרש, ואינו חייב לבסס את דרישתו על עילה מוכרת לגירושין.
 
ג.   צד המבקש להתגרש יודיע זאת לצד השני בכתב בו יבקש להתגרש תוך מאה ועשרים (120) יום מיום קבלת ההודעה (להלן: "הודעת גירושין"). הצד המודיע רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל הודעת גירושין זו או להאריך את "תקופת ההודעה" הנזכרת בסעיפים (3ה) להלן, על יד הודעה בכתב לצד השני. אין בביטול הודעת הגירושין בכדי למנוע מצד כלשהו למסור הודעת גירושין אחר.
 
ד.    עם קבלת הודעת הגירושין, רשאי כל אחד מן הצדדים לבקש מן הצד השני ללכת אתו ליועץ נישואין, על פי בחירתו של הצד המבקש, וזאת על מנת לבדוק אם יש דרך לשקם את הנישואין. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה להצלחת הליך היעוץ ולפעול עפ"י הנחיות היועץ. הצדדים ישלמו את שכר יועץ הנישואין בחלקים שווים. אין בפסקא זו כדי לפגוע באמור בסעיפים 2 (ב) ו(ד) לעיל.
 
ה.   שלח אחד מבני הזוג הודעה, חלפו 120 (מאה ועשרים) יום מיום ההודעה (להלן: ''תקופת ההודעה''),  ובני הזוג לא הגיעו להסכמה לשקם את הנישואין, זכאי השולח לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות בן הזוג השני המופיעות בסעיף 2, לפי הענין.
 
4.       הצדדים מתחייבים אהדדי לבצע, להצהיר, ולהמציא כל מסמך, ולנקוט בכל פעולה, הנחוצים, מועילים או מומלצים לשם מימוש מטרות הסכם זה, וזאת על פי דרישתו של הצד השני.

5.       הסכם זה משקף את מלוא המוסכם בין הצדדים. אין כל מצגים, ערובות, הבטחות, התחייבויות או הסכמים אחרים, בעל פה או אחר, זולת האמור בהסכם זה.

6.       הסכם זה יזכה ויחייב בהתאם את יורשי הצדדים, המנהלים והמוציאים לפועל של עזבונם.

 
7.        הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם הסכם זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו יימסרו להכרעתו של בורר אשר יסכימו עליו הצדדים וידון כבורר יחיד (להלן: "הבורר").
 
9. א.   הצדדים מצהירים כי עשו את ההסכם וחתמו עליו בהסכמה חופשית ולאחר שהבינו את משמעותו ואת תוצאותיו.

          ב.   כל שינוי של הסכם זה יעשה אך ורק בכתב ובאישור הערכאה המוסמכת.
 
ג.    הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של מחלוקת בין פוסקי ההלכה בדבר פרט מן הפרטים הנוגעים להסכם זה, אזי הצדדים מקבלים על עצמם כמחייבת אותה דעה המקיימת את האמור בהסכם זה. כל אחד מבני הזוג מתחייב לשלם למשנהו כל סכום, ומקנה לו כל זכות בהתאם לשיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם, כך שלא יוכל לטעון טענת ''קים לי''.
 
ד.   הצדדים מצהירים כי הסכם זה יחייב אותם, בשינויים המחויבים, אף אם ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בישראל כי נישואיהם בטלים מעיקרם או לא היו תקפים מכל סיבה שהיא.
 
ה.    הצדדים מודים, מאשרים ומצהירים כי קבלו קנין מועיל כדין, על פי דין תורה, בהקשר לכל סעיף וסעיף וכל התחייבות והתחייבות בהסכם זה, בבית דין חשוב, כחומר כל התנאים וכל השטרות, דלא כאסמכתא ולא כטופסי שטרות, אלא ככל שטרי ממון הנוהגים בישראל, כהוגן וכתיקון רבותינו ז"ל. הצדדים התנו זה עם זה שלא ישמיטו את החיובים הנובעים מהסכם זה בשביעית. תוקף הסכם זה כתוקף כל השטרות, כתקנת חז"ל, בביטול ובפסול כל המודעות ומודעי מודעות והעדים עליהם. חתימת בני הזוג על הסכם זה היא הודאה בכל האמור.
 
ו.   ברצון בני הזוג לתת תוקף להסכם זה הן לפי דין תורה, הן לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973 וחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט- 1959.
 
ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
              _______________________                        _________________________
האיש                                                                            האשה
 

הסכם גירושין ויחסי ממון

שנערך ונחתם ביום ______ התשע"ג (_______)
 
בין:                             ___________________
                                                                                    (להלן: "האישה"/ "האם")
לבין:                             ________________
                                                                                    (להלן: "הבעל" / "האב")
 

הואיל:              והצדדים נשואים זל"ז כדמו"י מיום_________

והואיל:             ונולדו לצדדים הילדים:  _____________________
                                                    (להלן "הילדים" – "הקטינים")

והואיל:             והצדדים החליטו להתגרש, ולהסדיר את מכלול הנושאים שבמחלוקת, לרבות רכוש, החזקת ילדים, 
                       הסדרי ראיה, מזונות ועוד,
 
                        הוסכם בין הצדדים, כדלהלן:
 
1.         מבוא

המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 
2.         גירושין

הצדדים יגישו מיד לאחר אישור הסכם זה בקשה משותפת לגירושין, ויתגרשו במועד הראשון שיקבע בית הדין, לבקשת מי מהצדדים. האגרות תחולנה על הצדדים בשווה.
 
 
3.         משמורת / הסדרי ראיה

 1. משמורת הילדים אצל _________.
 2. הצדדים מאשרים ומצהירים, כי יפעלו בכל עניין על-פי עיקרון טובת הילדים, וכי ינהגו בדרך ארץ ובנימוס בשיחות בנוכחות הקטינים, ולא יביאו חילוקי הדעות שביניהם בפניהם. מוסכם בין הצדדים כי איש מביניהם או בני משפחתם לא ידבר סרה על ההורה האחר והצדדים ילמדו את ילדיהם לכיבוד אם ואב. כן יעדכנו אהדדי על שינויים מהותיים או אירועים חשובים הקשורים בילדים. כל הורה יהא זכאי לקבל מידע על מצב הילדים, ממוסדות החינוך, ושניהם יהיו זכאים להשתתף באירועים הנוגעים לילדים, מסיבות סיום, וכו'. כן מוסכם כי ככל שיש צורך בטיפול רפואי דחוף למי מהילדים, זכאי ההורה שהילד בחזקתו באותה עת, לפעול בהתאם לטובת הילד, לרבות הסכמה מראש לטיפול רפואי ו/או טיפול כירורגי דחוף וכד', תוך עדכון ההורה השני, בזמן אמת, ככל האפשר.
 
הסדרי ראיה

 1. ההורים יפעלו בעניין ביקורי הקטינים בהתאם לאמור להלן, תוך גילוי התחשבות בצרכים ובפעילויות של הקטינים וצרכי ההורים.
 2. הסדרי הראיה המוסכמים על הצדדים יתקיימו כדלקמן:
בימי חול: ________

בסופי שבוע: _______________

חגים- בימי החופשה עד לחג, יתחלקו הצדדים בשווה, ובחגים עצמם, יתנהלו הסדרי הראיה כדלהלן:
 
חלוקת חגי ישראל – החל ממועד חתימת ההסכם 
           
החג                                                                  האב                האם
                   
ראש השנה                                                                                 X
יום כיפור                                                              X
סוכות – חג ראשון ומחצית חוה"מ                                                    X
סוכות – מחצית שניה של חוה"מ וחג שני                    X
חנוכה – חצי ראשון                                                                       X
חנוכה – חצי שני                                                    X
פורים                                                                                         X
חג העצמאות                                                        X 
ל"ג בעומר                                                                                  X
חג שבועות                                                          X
 
מידי שנה בשנה יתחלפו הסדרי הראיה בחגים, כמפורט לעיל, לסירוגין.
 
בחופש הגדול, האב יקח את הילדים למשך מחצית החופשה, באופן הבא: שבוע ראשון אצל האם, שבוע שני אצל האב, וחוזר חלילה.
 
מוסכם, כי כ"א מההורים יוכל לקחת את הילדים, בתאום מראש, לאירועים משפחתיים חשובים והדבר יבוצע גם תוך סטיה מהסדרי הראייה והביקור האמורים לעיל.
 
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ביניהם בכל הקשור לילדים, מתוך ראיית טובתם.
 
 כמו כן, יגלו הצדדים התחשבות בסדר היום של הילדים (חוגים וכדו'), בהתאם לצרכיהם המשתנים בגילאים השונים.
 
שני ההורים יהיו זכאים לקשר טלפוני חופשי עם הילדים, בזמן שהילדים אצל ההורה השני.
 
הצדדים מסמיכים את פה"ס,  במקום מגורי הילדים, על פי סעיפים 19 ו-68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לבצע כל שינוי, הרחבה או צמצום הסדרי הראיה, בהתאם לטובת הקטינים.
 
 
4.     אפוטרופסות, חינוך ובריאות הילדים


4.6.  האב והאם ינהגו, בכל דבר וענין הקשור לילדים, כדרך שהורים מסורים ואחראיים היו נוהגים בנסיבות הענין.
 
4.7.  האב והאם ימנעו, בכל צורה שהיא, מהסתת הילדים ויחנכו אותם לכיבוד אב ואם. באופן עקרוני, מוסכם כי האב והאם יפעלו, בכל דרך אפשרית, כדי להבטיח את טובתם של הילדים ושמירת הקשר החיובי והתקין בין הילדים לבין כל אחד מההורים.
 
4.8.  הצדדים ישתפו פעולה בנושאים הקשורים לבריאותם ולהבטחת עתידם ושלומם של הילדים.
 
4.9.   ההורים יחליפו ביניהם מידע בענין הילדים: לרבות: פעילויות בבי"ס, אסיפות הורים, קשיים של הילדים וכיוצ"ב.
 
4.10.  כאשר הילדים יהיה אצל מי מההורים, ידאג הוא לכל הקשור להכנת שיעורי בית, והכנת הילדים לקראת הלימודים למחרת.
 
4.11.  ככלל, תתקבלנה החלטות לענין החינוך והבריאות מתוך ראיית טובת הילדים. יחד עם זאת, מובהר כי חינוך הילדים יהא במסגרת דתית, והאב ישמור על שבת וכשרות כאשר הילדים נמצאים אצלו.
 
5.   מזונות הילדים
 1. הבעל מתחייב לשלם לידי האם, למזונות הילדים, סך של _______₪ לכל ילד.
 2. בנוסף, ישלמו הצדדים בשווה הוצאות רפואיות, בהתאם לדרישת תשלום ו/או קבלות בפועל. הוצאות חינוך הינן לרבות חוגים, שיעורי עזר, קייטנות, צהרון, ספרים, ציוד לימוד, דמי שכלול, טיולים, ועד, הוראה מתקנת, אבחונים, פסיכולוג, וכד'. הוצאות רפואיות הינן לרבות בגין שיניים (כולל אורטודנט, וכל הנדרש), עיניים (כולל משקפיים, עדשות וכו'), טיפול פסיכולוגי, וכל טיפול ותרופות שיש לשלם בגינם. הצדדים ישאו בשווה בביטוח רפואי לרבות משלים, לילדים.
 3. הסכום ישולם עד הגיע כל ילד לגיל 18 או לסיום התיכון, לפי המאוחר (להלן "התקופה הראשונה").
 4. הבעל מתחייב לשלם, לידי האם, שליש מהסכום מסיום התקופה הראשונה, ועד גיל 21 ו/או סיום השירות הצבאי ו/או הלאומי.
 5. הסכומים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום חתימת הסכם זה, ויעודכן כל שלושה חודשים, ללא הפרשים למפרע. סכום שלא ישולם במועדו, ישא הפרשי הצמדה וריבית מקסימלית.
 6. הסכום ישולם בהוראת קבע, בכל ראשון לחודש, לחשבון האשה, בבנק ____ סניף ____ חשבון ______.
 
6.         רכוש - כללי

א).   הדירות - – הצדדים יתחלקו בשווה בדירות שנרכשו במהלך הנישואין,
ברחוב ______________________, וברחוב __________________.
 
ב).   הדירות -תכולת הדירה, בה גרים הצדדים,
 
ג).   הדירות -רכב - –.
 
ד).   הדירות -זכויות וחובות
 
8.         כללי
8.1  האשה תוותר על מזונותיה, בכפוף לסידור הגט. הבעל מתחייב לשלם לאשה את שווי כתובתה, ותוספתה עם סידור הגט.
 
11.2  האמור בהסכם ממצה את מכלול הזכויות והחובות בין הצדדים. כל התניות בהסכם זה שלובות ומותנות זו בזו.
 
11.3  הצדדים מצהירים כי, בכפוף לאמור בהסכם זה ולביצועו בפועל, אין להם ולא תהיינה להם כל תביעות או מענות, מכל מין וסוג שהוא, האחד כלפי משנהו. על כן, האמור בהסכם זה מהווה הסדר סופי ומוחלט של כל התביעות ההדדיות של הצדדים.
 
11.4  שני הצדדים מאשרים כי חתמו על ההסכם מתוך שיקול דעת, ראיית טובת הילדים, ברצון חופשי והבנה מלאה, ומבקשים לאשר ההסכם וליתן לו תוקף של פס"ד, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, חוק בית משפט לענייני משפחה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החוק לתיקון דיני משפחה מזונות, ועפ"י כל דין.
 
11.5  הצדדים מצהירים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי, לאחר שקראוהו היטב והבינו את תוכנו ומשמעויותיו.
 
 
 
                 ___________________                                  ____________________                 האב/הבעל                                                        האם/האשה


בבית המשפט לענייני משפחה
בראשון לציון

התובעים:                     1.          _____
                                    2.         _____

                                                התובעים 1-2 באמצעות אימם אפוט' הטבעית ______
                                     

                                                          נ ג ד
הנתבע:                         _________
            

תביעת מזונות ילדים
           
 בקליפת אגוז – התובעים זכאים למזונות ראויים, שנכתבו, בנסיבות משפחה זו, באופן צנוע ולא מנקר עיניים.

א.         רקע עובדתי:

 1. התובעת (להלן ולצורך הנוחות: "התובעת" ו/או "האם") והנתבע הנם בני זוג יהודים, אשר נשאו זל"ז כדמו"י ביום ____
 2. מנישואין אלו נולדו לצדדים שני ילדיהם הר"מ:_________________
 
ב.         המשבר בחיי הנישואין:

 1. _________________.
 2. הבעל סבור שהוא יכול להחליט את שיחליט, תוך התעלמות ממלוא זכויות האישה והילדים! היה לא תהיה!!!
 
ג.          הכנסות הנתבע ופוטנציאל השתכרותו:

 1. הנתבע בן  __שנים.
 1. כמו כן הנתבע בעל חברת "______" , חברה בעלת הכנסות ונכסים. [מצ"ב העתק דו"ח רשם החברות מסומן כנספח  ג']
 2. כמו"כ לנתבע פוליסות, ולרבות פוליסת ביטוח בריאות, קרן השתלמות וקופות גמל. [מצ"ב אישורים על זכויות וביטוחים של הנתבע מסומנים כנספח ו']
 1. הנתבע יכול וחייב לספק את צרכי הקטינים, ברמת חיים גבוהה, ולא פחות מהרמה בה חיו הילדים.
 
ד.         הכנסות התובעת:

 1. התובעת בת כ- ___שנים.
 2. התובעת הינה בעלת תואר _____
 3. מעבודתה זו משתכרת התובעת סך של כ- ___₪ לחודש.
 
ה.         ניהול משק הבית ורמת החיים הגבוהה של המשפחה:

 1. כאמור, בתחילת דרכם של הצדדים, לאף אחד מהם לא היה בסיס כלכלי, והצדדים הכירו בהיותם סטודנטים.
ו.          עילת התביעה:
 1. כאמור הנתבע הביע רצונו בגירושין, ואינו חי בבית. הניסיון לפתור הסכסוך מחוץ לכתלי הערכאות לא צלח, לצערנו.
   
 2. נוכח הסכסוך הקיים בין הצדדים, אין התובעת יכולה עוד לסמוך על הנתבע בכל הנוגע לצרכי הקטינים ולמזונותיהם, בבחינת ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן, ועל כן היא עותרת בתובענה זו כדי להסדיר תשלום מזונות הקטינים.        
ז.          צרכי התובעים והוצאותיהם:
 1. התובעים זקוקים למזונותיהם החודשיים לסך -_______ ₪ והכל כפי שיפורט ויתועד להלן:
א.         לתובע מס' 1:
 
            פריט                                                    סכום      
         
סל מזון                                                     ₪                   
ביגוד והנעלה                                             ₪                                                                    
מספרה                                                     ₪
הוצאות חינוך (אגרת חינוך,
הוצ' חינוך בבי"ס,
לרבות מסיבות, טיולים,
והוצאות נלוות)  -                                        ₪
צעצועים, קלטות                                         ₪                    
תרבות, בידור ובילוי                                    ₪                                            
לימודים, העשרה                                         ₪        
הבראה ונופש                                             ₪
בייביסיטר                                                  ₪
חוגים                                                        ₪
שיעורים פרטיים                                          ₪
ביטוח בריאות                                            ₪
תוכנית חיסכון                                           ₪  
שונות (דמי כיס, מתנות וכו')                         ₪          
_______________________________________________________

 
            סה"כ:                                                  _____ ₪  
 
 
ב.         לתובעת מס' 2:
 
            פריט                                                    סכום               
           
סל מזון                                                  ₪                   
ביגוד והנעלה                                          ₪                                                                    
מספרה                                                  ₪
הוצאות חינוך (אגרת חינוך,
הוצ' חינוך בבי"ס,
לרבות מסיבות, טיולים,
והוצאות נלוות)  -                                     ₪
צעצועים, קלטות                                      ₪                    
תרבות, בידור ובילוי                                 ₪                                            
לימודים, העשרה                                      ₪        
הבראה ונופש                                          ₪
בייביסיטר                                               ₪
חוגים                                                      ₪
שיעורים פרטיים                                        ₪
ביטוח בריאות                                          ₪
תוכנית חיסכון                                          ₪ 
שונות (דמי כיס, מתנות וכו')                       ₪          
______________________________________________________

 
            סה"כ:                                                  _____ ₪  
 
            [ מצ"ב מסמכים בגין תוכניות חיסכון של הקטינים מסומנים כנספח י' ]
            [ מצ"ב תדפיסי אשראי לחודשים _______ מסומנים כנספח יא']
            [ מצ"ב קבלות בגין חוגים מסומנים כנספח  יב']
            [ מצ"ב קבלות בגין הוצאות שונות מסומנות יג' ]
 
ברי, כי ברשות התובעת אין את כל הקבלות הנדרשות, אך היא מתחייבת להמציא אותן לבית המשפט הנכבד , מייד כשיהיו ברשותה.

 1. בנוסף לסכום הקצוב כמפורט בסעיף ___ שלעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב הנתבע אף באלו
א.   לשאת ולשלם מלוא הוצאות המדור של התובעים ובכלל זאת חלקם במדור והוצאות אחזקת הבית, לרבות: משכנתא בסך של 4,640 ₪ לחודש, מיסים מים, טלפון, חשמל, גז, אגרת טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, ביטוח מבנה ותכולה, וכל הדרוש לשמירת בית שכזה.
 
[מצ"ב אישור בדבר גובה המשכנתא מסומן כנספח ]
 
[ מצ"ב פוליסת ביטוח דירה מסומנת ]
 
[ מצ"ב קבלות בגין הוצאות אחזקת הבית מסומנות  טז']
 
ב.   לשאת ולשלם את כל ההוצאות הרפואיות החריגות של התובעים, לרבות ביטוח רפואי, ביטוח רפואי משלים, טיפולי שיניים (לרבות יישור שיניים), משקפיים, פסיכולוג, ניתוחים פרטיים (חו"ח) ועזרים רפואיים אחרים אם חלילה ידרשו.
 
[ מצ"ב אישור בדבר גובה הביטוח הרפואי מסומן כנספח יז' ]
 
 1. בבית בני הזוג רהיטים, אביזרים ומיטלטלין שונים הדרושים לתובעים לשימושם ולמדורם.
 1. התובעת תציין כי במקביל מוגשת לבית הדין הרבני תביעה לשלום בית ומזונות אישה, וברי כי לא ייגבו מזונות בכפל.
 
ט.     הסעדים הנתבעים
 

 1. אשר על כן, יתבקש ביהמ"ש הנכבד לזמן את הנתבע לדין ולהורות כדלקמן:
 1. לחייב את הנתבע במזונותיהם של התובעים בסך של ___ ₪ לחודש, החל מיום הגשת התביעה.
 2. לקבוע כי סכום המזונות יהא צמוד למדד מדי 3 חודשים.
 3. לחייב את הנתבע לשאת בכל הוצאות החזקת הבית ומדורם של התובעים.
 4. לחייב את הנתבע לשאת בתשלום הוצאותיהם הרפואיות של התובעים.
 5. לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות החינוך של הקטינים.
 6. ליתן סעדים זמניים אשר יידרשו במהלך ניהול התובענה ולאשרם.
 7. לחייב את הנתבע בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.
 
                                                                                                              ___________________
                                                                                                               ב"כ         התובעים
 
 
 

 

בבית הדין הרבני
ברחובות

 
המבקשת:                    _____________
           

- נ ג ד 
 
המשיב:                        _____________

 

בקשה דחופה ביותר למתן צו למדור ספציפי
(במעמד צד אחד)


בית הדין הנכבד מתבקש בזאת ליתן בדחיפות צו למדור ספציפי לטובת האישה בדירת הצדדים ברחוב ______, הידועה כגוש _____ חלקה _____תת חלקה _____34 ולאפשר לחתום מטה לבצע רישום הצו בלשכת רישום המקרקעין ברחובות.

מצ"ב העתק נסח טאבו מסומן א'.

למען הנוחות מצ"ב פסיקתא לחתימת בית הדין הנכבד.

יובהר כי הצו נועד להבטיח הן את תביעת שלום הבית שמגישה האישה בד בבד עם בקשה זו והן הן תביעת המזונות.

א.         רקע עובדתי:

 1. המבקשת (להלן ולצורך הנוחות: "המבקשת" ו/או "האם") והמשיב הנם בני זוג יהודים, אשר נשאו זל"ז כדמו"י ביום _____.
 2. מנישואין אלו נולדו לצדדים שני ילדיהם הר"מ:____
 3. ________
 
ב.         המשבר בחיי הנישואין:

 1. ______
 
ג.          עילת התביעה:

 1. _________________________________________
 2. אשר על כן, מתבקש ביה"ד הנכבד להזמין את הבעל, ולקבוע כדלקמן :
א.   לחייבו לשוב לחיי שלום בית. ב. להפנות את הצדדים ליועץ נישואים תוך שיתוף פעולה של הבעל - על מנת שישכון שלום בית בביתם.
 1. ליתן כל צווים זמניים וסעדי ביניים שיתבקשו במהלך ההליכים בין הצדדים לצורך הבטחת עתירת האישה בכתב תביעה זה.
 2. ליתן צו למדור ספציפי לטובת האישה בדירת המגורים של הצדדים ברחוב הטייסים 33 נס ציונה הידועה כגוש 3845 חלקה 251 תת חלקה 34.
 3. יוזכר כי הזכות למדור ספציפי, נובעת מארבעה ראשים, ביחד ולחוד: א) הזכות למזונות ב) הזכות על פי הכתובה ג) הזכות לשלום בית, בבחינת "אם בית אין – שלום בית מנין?!" ד) הזכות מדיני שותפים.
 4. כן נזכור שהאשה גרה בבית המגורים, בעוד הבעל יצא לדירה אחרת.
                                                                                                            ___________________
                                                                                                               ב"כ         התובעת
בבית המשפט לענייני משפחה                                       

בראשון לציון

 
המבקשת:         ________
 

 • נ ג ד
 
המשיבים:        1.         (בעל)
                        2.         (חברה)
                        3.         (חברה)

בקשה לצרוף משיבים לכתב-התביעה 
 
בית-המשפט הנכבד מתבקש בזה לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לסעיף 6(ו) לחוק בתי- המשפט לענייני-משפחה, התשנ"ה–1995, ולהתיר את צירופם של המשיבים 2-3 כמשיבים נוספים לכתב-התביעה הרכושי כנגד המשיב 1, אותו הגישה המבקשת לבית-משפט נכבד זה.
                                                                       

א.         רקע עובדתי:

 
 1. המבקשת (להלן ולצורך הנוחות: "המבקשת" ו/או "האם") והמשיב הנם בני זוג יהודים, אשר נשאו זל"ז כדמו"י ביום _____.
 2. מנישואין אלו נולדו לצדדים שני ילדיהם הר"מ:    
 3. לשני הצדדים אלו נישואיהם הראשונים.
 4. המשיבה 2 הינה חברה שהוקמה על ידי המשיב 1, והינה בעלת נכסים, מוניטין ורווחים.
 5. המשיבה מס' 3 הינה חברה נוספת, שלמשיב 1 __ מהמניות בה.
ב.         המשבר בחיי הנישואין:
 1. ________
 
 
ג.          הכנסות המשיב ופוטנציאל השתכרותו:

 1. המשיב בן ___ שנים.
 2. כאמור, עובד כ_______
 3. כמו כן הנתבע בעל חברת "___" , חברה בעלת הכנסות ונכסים.
[מצ"ב העתק דו"ח רשם החברות מסומן כנספח  א']
 1. כך גם, הנתבע בעל 33% מהמניות בחברת "_______" ח.פ. 51-4779099.
[ מצ"ב דו"ח רשם החברות מסומן כנספח  ב']
 1. המבקשת אינה יודעת בדיוק את היקף הכנסתו של המשיב אך לאור רמת החיים הגבוהה בה חיו הצדדים, וכן הנכסים אשר רכשו במהלך חיי הנישואין, אין ולא יכול להיות צילו של ספק, כי המשיב מרוויח סך של כ- ______ ₪ לחודש לפחות.
 
ד.         הכנסות המבקשת:

 1. המבקשת בת כ--__ שנים.
______
ה.         עילת התביעה:

 1. כאמור המשיב הביע רצונו בגירושין, ואינו חי בבית. הניסיון לפתור הסכסוך מחוץ לכתלי הערכאות לא צלח, לצערנו.
  אורח-חייהם של הצדדים, זה כפה על הצדדים "חלוקת-תפקידים" דיכוטומית ברורה; בעוד המשיב היה נתון רובו ככולו לעסקיו למלאכת פרנסת משפחתו, המבקשת הייתה אמונה על גידול הילדים המשותפים וניהול משק-הבית.
 2. מאליו מובן, כי מארג תפקודי זה; בגדרו, צד אחד לומד, עובד ומפתח את הונו האנושי, אילץ, מיניה וביה, את הצד השני – המבקשת – "להתקרקע" לביתה ולהקדיש את מלוא מרצה זמנה ויתר משאביה למילוי החוסרים הפונקציונאליים שהותיר בעלה.
 3. ואכן, לצד התהליך הדקדנטי והשקיעה המקצועית והאינטלקטואלית שנאלצה המבקשת לחוות, המשיב אך הלך עשה חיל, טיפס בסולם הדרגות, מיקסם את כישוריו והשכלתו והפך לגביר נשוא-פנים ולעו"ד מצליח. למרבה התוגה, שגשוגו המקצועי של המשיב, תחת זאת שיעמיק את הקשר עם משפחתו, אך הביא לבדלנות וריחוק מענייני משק-הבית וגידול הילדים אשר רבץ כל כולו על המבקשת.
 4. מצדה האחר של המטבע – התפתחותו המקצועית והכלכלית המואצת של המשיב לצד ויתוריה של המבקשת על כל שאיפה מקצועית, יצרה עד מהרה היררכיה מבנית פנים-משפחתית, היררכיה בגדרה הפך המשיב לעריץ כל יכול שעל פיו יישק דבר.
 5. במרוץ השנים, נרמסה המבקשת תחת שאיפותיו של המשיב, דורסנותו וגישתו האגוצנטרית שפיתח בצוברו ממון רב ומעמד רם.
 

ו. היחסים הרכושיים בין בני-הזוג

 
 1. הצדדים הכירו בתחילת דרכם המקצועית עוד בהיותם סטודנטים צעירים. אף לא אחד מיחידי בני-הזוג הביא עמו הון רב לנישואיו.
 2. בנסיבות העניין, ובהתחשב במשטר הרכושי החל על בני-הזוג, הרי שכל הנכסים והזכויות שהצטברו על-שם מי מבני-הזוג מהווים חלק בלתי נפרד מרכושם המשותף. לפיכך, כל אחד מהצדדים זכאי לקבל מחצית מכל הנכסים והזכויות הללו.
 
 
ז.          פירוט הרכוש המשותף:

 • רכבים:
 • חשבונות בנקים:
 • זכויות סוציאליות:
 
ח. מוניטין, נכסי קריירה וכושר השתכרות –

 1. על-פי הדין, חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג- 1973 (החוק או חוק יחסי ממון) קיימת למבקשת זכות לכל הפחות למחצית מכלל זכויותיו של המשיב, כולל למחצית הכספים, הזכויות והנכסים אשר הוברחו על ידי המשיב, ככל שהוברחו ו/או יוברחו.
 2. מסת הרכוש נתגבשה במהלך שנות נישואיהן של בני-הזוג מכספים משותפים שצברו הצדדים בצוותא-חדא במהלך שנות נישואיהם.
 3. למבקשת אף נתונה הזכות המלאה מכוח עיקרון השוויון גם למחצית המוניטין ונכסי הקריירה שצבר המשיב, וזאת לשם איזון בין היכולת הכלכלית שבין הצדדים, כולל איזון והשוואת הפערים בין השתכרות המשיב לעובדה, כי הבעל הנו עורך-דין, כמו גם, איש עסקים מצליח, וזאת עפ"י חיוב המשיב בתשלום חודשי קבוע למשך אריכות ימיה של המבקשת ו/או ע"י קביעה שחלוקת הזכויות ואיזון המשאבים ייעשה, כך שחלקה של המבקשת בכספים, זכויות נכסים ורכוש, לרבות מוניטין – אישי ו/או עסקי - והפרשי כושר השתכרות, יהא בשיעור של לפחות  70% מכלל הכספים, נכסים, רכוש וזכויות לרבות ומבלי למעט במשיבות בחברות שצירופן לכתב-התביעה מבוקש בד בבד עם כתב-תביעה זה.
 4. זכותה של המבקשת לכל הפחות למחצית מכלל נכסי בעלה ובנוסף גם לזכויות ולסעדים, קמה  לה לא רק מכוח הוראות דין מפורשות- חוק יחסי ממון אלא גם על פי ומכוח עקרונות צדק, מוסר, ושוויון החלים ומחייבים את בני-הזוג לכל דבר ועניין.
 5. עיקרו של דבר, הזכויות הרשומות ו/או המגיעות ו/או השייכות למשיב נצברו ו/או נרכשו, הושבחו, גדלו ופותחו במהלך החיים המשותפים של הצדדים, כשהבעל, הנו עורך-דין ואיש עסקים מצליח ועושה חיל בקריירה וצובר מוניטין ,כספים, זכויות ורכוש.
 6. על כן, לאור האמור לעיל , זכאית המבקשת למחצית מכלל זכויות בעלה ומכוח זכויותיה חייב המשיב ליתן פירוט מלא על כלל הכספים, הזכויות, הרכוש, והנכסים מכל סוג שהוא הרשומים על שמו לבדו ו/או יחד עם אחר ו/או אחרים ו/או הרשומים לטובתו ו/או המוחזקים לטובתו ע"י כל צד ג' אחר לרבות כל אדם, גוף מוסד ורשות.
 7. למבקשת חשש כן ואמיתי, כי המשיב יפעל לשינוי ו/או פגיעה ו/או לביטול ו/או לסיכול ו/או למניעת קבלת זכויותיה ובכלל הכספים ו/או הנכסים ו/או הרכוש ו/או הזכויות המשותפות הרשומות ע"ש הבעל בלבדית ו/או ע"ש אחרים ו/או מוחזקים על ידי אחרים עבורו ו/או לטובתו, מאחר ולמבקשת אף קם חשש כן ואמיתי שהמשיב החל זה מכבר לפעול להברחת הזכויות הרשומות ו/או המתנהלות בשמו, דבר המחייב נקיטה באמצעים המתאימים והדרושים לשם שמירת זכויות המבקשת על פי דין, ויש להבטיח את כלל זכויותיה של המבקשת, לפקח על הפעלתן ולקבוע הסדרים לפיהם כל פעולה משפטית וכספית משמעותית תעשה בידיעת המבקשת והסכמתה.
 
ט. חששה של המבקשת

 1.    למבקשת חשש ממשי, כי המשיב יהפוך את החברה שברשותו (אשר צירופה מבוקש בעתירה עצמאית) לכלי להברחת נכסים במגמה לעקר את זכויותיה במסת הנכסים המשותפת.
 2.    חששה של המבקשת גובר לנוכח העובדה שהחברה הנה ישות משפטית נפרדת אשר צווים אישיים שיופנו למשיב, לא יהא יפה כוחם לעניין נכסים שהוברחו לחברה או לדידי נכסים שהוברחו מהחברה.
 
י. המתווה הנורמטיבי
 

 1. בהתאם לסעיף 6(ו) לחוק בית-המשפט לענייני-משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק בית- המשפט לענייני-משפחה"), ניתן לצרף לתובענה מי שלצורך בירורה והכרעתה נדרש שיהא צד לה. וכלשון החוק, כדלקמן:
"בית-משפט לעניני-משפחה רשאי לצרף לתובענה מי שלצורך בירור התובענה והכרעה בסכסוך נדרש שיהיה צד לה, יהא נושא התובענה או שוויה אשר יהא."
 

 1. תקנה 258ב(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין") קובעת, כדלקמן:
"בית המשפט רשאי לסטות מהוראות שבפרקים אחרים שבתקנות אלה, למעט פרק כ"ב1, ולנהוג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק".                                                                                      
 1. סעיף 11 לחוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") קובע אמצעים לשמירת זכויות.
"עשה אחד מבני-הזוג פעולה שיש בה כדי לסכל זכות או זכות עתידה של הבן-זוג השני על-פי הסכם ממון או עלפי הסדר איזון המשאבים, או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות פעולה כזאת, רשאי בית-המשפט או בית-הדין, לפי בקשת בן-הזוג השני, לנקוט אמצעים לשמירת הזכות האמורה".
 1. החברות הנן נתח ממסת הרכוש המשותף של בני-הזוג. דעת-לנבון-נקל, כי הברחת נכסים מסוים זה, עשויה לפגוע במבקשת באורח ממשי. 
 
 1. המבקשת זכאית לשמירת זכויותיה על-פי חוק יחסי-ממון.
 
 1.  אי-צירוף המשיבים 2-4 לכתב-התביעה הרכושי של המבקשת, עשוי להוביל למצב קפקאי, לפיו לא ניתן יהא לקבל סעדים כנגד החברות לשמירת זכויות המבקשת. כמו-כן, אי-צירוף החברות כמשיבות נוספות בתביעה הרכושית,  עשוי לקפח באופן מוחשי את זכויותיה של המבקשת ולהביא לכרסום מסת-הנכסים אותה צברה בצוותא-חדא עם המשיב 1, משך כל חייהם המשותפים.
 2. אי-צירוף החברות לכתב-התביעה הרכושי, עשוי למנוע מהמבקשת להיפרע מכספים וזכויות משותפים שיוברחו או שהוברחו לתוך החברות או בחסותן.
 
 1. כאמור, צווי-מניעה כנגד המשיב 1 לא יאפשרו שמירה ושליטה על הנעשה בחברות, שכן מדובר בצווים אישיים כנגד המשיב 1, מה שמותיר בידי החברות שהנן, כידוע, ישות משפטית נפרדת, כר נרחב לנקיטת פעולות מניפולטיביות מכוונות, שעלולות להוביל לירידה בשווי המניות ולהברחת נכסים.
 
 1. יפים לנדוננו דברי כב' השופט גרינברגר בתמ"ש 3342/97 ו. נ' א (מאגר נבו), כדלקמן:
 
".אינני סבור כי צו עיקול על 50% מנכסי החברות וכן צו מניעה אישי כנגד המשיב, האוסר עליו לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיו בחברות ו/או לקבל לרשותו סכומי כסף ו/או לממש את נכסי החברות, עשויים לסייע במקרה דנן למניעת הברחת נכסים בכל הנוגע לחלקו של המשיב. אין להסתפק בצווים אישיים כלפי המשיב, או בצו עיקול על 50% מהנכסים; החברה הינה אישיות משפטית בפני עצמה, וביכולתה להתרוקן מנכסיה גם לאחר מתן סעדים הנ"ל, אשר אינם מחייבים את שותפתו. ביכולתה לעשות כרצונה ברכוש החברה תוך שימוש "נבון" של תקנון החברה, בלי שהמשיב יצטרך להפר צו בית משפט כלשהו. בשל החשש להברחת נכסים, צירוף החברה כמשיבה הינו כורח המציאות, ורק דרכה ניתן יהיה להגיע ישירות לחברה ולתת לה הוראות שבכוחן לשמור על זכויותיה של המבקשת ולברר את היקפן ושוויין.             
            

זאת ועוד: מקור הסמכות של בית משפט זה אינו רק בסעיף 6(ו) לחוק; הסמכות הניתנת לבית המשפט מכוח סעיף 11 לחוק "לנקוט אמצעים" לצורך שמירה על זכויותיה של האישה כוללת אף היא בחובה את הסמכות לצרף צדדים שלישיים כמשיבים במקרים המתאימים לכך. ההחלטה העומדת בפניי ניתנת במסגרת התביעה העיקרית למתן סעדים מכוח סעיף 11 לחוק יחסי ממון. צירוף החברות כמשיבות יאפשר הכללת צווים והחלטות ישירות כלפי החברות עצמן, על מנת לברר, בין היתר, את מהות הזכויות ולפקח על הברחת הרכוש המשותף אל החברות ומהן.  רק בדרך זו ניתן להבטיח כי זכותה העתידית לכאורה של המבקשת לא תיפגע. אכן למבקשת קיימת לכאורה רק זכות אובליגטורית, לקבל בעתיד, במועד איזון המשאבים לפי חוק יחסי ממון, מחצית משווי מניותיו של המשיב בחברות; אולם אין ספק כי שווי המניות מושפע באופן ישיר מהפעולות העתידות להתרחש בחברות הנ"ל עד למועד ביצוע האיזון.
 
דברים אלה מקבלים משנה תוקף דווקא במקרה זה, בו המשיב הינו בעלים של מחצית מהמניות בלבד. במקרה זה לא ניתן לשלוט באופן מלא בנעשה בחברות באמצעות צווים אישיים, ולמעשה קיימת אפשרות לנקוט בפעולות מניפולטיביות מכוונות, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, אשר עלולות להוביל לירידה בשווי המניות. הטלת עיקול על 50% בלבד מנכסי החברה ואף הוצאת צו מניעה אישי כנגד המשיב, אין בהן כדי להבטיח באופן מלא כי לא תעשינה פעולות כנ"ל העלולות לגרום לשינוי שווי מניות החברות, שיוביל בהכרח לשינוי בשווי הזכויות האובליגטוריות שיש לכאורה למבקשת. צירופן של החברות יבטיח שליטה כנ"ל, וכן יאפשר הכללת צווים והחלטות ישירות כלפי החברות לצורך מניעת כל אפשרות של שינוי לא מוצדק של ערך המניות וכן לצורך בירור מהות זכויות המשיב בהן. רק באמצעות נקיטת הפעולות הנ"ל תתאפשר שמירה וודאית של זכויות המבקשת מכוח סעיף 11 לחוק יחסי ממון".
 

 1. שימוש בסעיף 11 לחוק יחסי-ממון נועד לאפשר לבן-זוג להפעיל סנקציה משפטית על-מנת לסכל פגיעה בזכות עתידית שלו. בנדון כאן, עסקינן בחשש סגי. לעניינו של "חשש", ראו בע"א 1915/91 יעקבי וקנובלר, פ"ד מט(3), 529 (אתר נבו):
 
"אין בן-הזוג חייב להוכיח שבן זוגו כבר עשה מעשה של העלמת רכוש. בהענקת סעד זה ראוי לבית המשפט שלא לקמץ ידו".
 

 1. כן, ראו את דבריו המלומדים של השופט גרינברגר בתמ"ש 22391/07, א' נ' ד' (אתר פסק-דין):
"את "החשש הסביר" האמור בס' 11 לחוק יחסי ממון, ראוי לפרש בצורה רחבה וגורפת, ואין צורך להוכיח אותו דווקא במעשה מסוים שנעשה על-ידי בן הזוג. עצם העובדה כי התעורר משבר חריף בחיי-הנישואין יש בה כדי להוות "חשש סביר", כזה הדרוש על-פי האמור בס' 11 לחוק יחסי ממון, ובית-המשפט רשאי לפעול למתן צווים על-פי סעיף זה כדי לעמוד על משמר זכויות בן-הזוג השני במחצית כלל נכסי בני-הזוג".
 1. הלכה זאת שבה על עצמה בע"א 73/97 דלומי נ' דלומי, תק-מח 97(4) 789, כדלקמן:
 
"קיים סכסוך נרחב במשפחה בין בני הזוג ואחת ההשלכות הנטענות מאותו סכסוך היא התנהגות הבעל היוצר מצב לפיו מתרוקנת החברה מרכושה, נמנעת מלשלם חובותיה וכך נדרשת המבקשת לשלם חובות.
לתיקון מצב זה הוגשה התובענה האזרחית הכספית על ידי האשה נגד בעלה וכל הסעדים המבוקשים מכוונים נגד הבעל ונגדו בלבד, תוך מטרה להגן ולשמור על רכושה...קיים סכסוך נרחב במשפחה בין בני הזוג ואחת ההשלכות הנטענות מאותו סכסוך היא התנהגות הבעל היוצר מצב לפיו מתרוקנת החברה מרכושה... אינני רואה כל מגרעת בכך שהבעל בנוסף להיותו בעלה של אשתו הוא גם מנהל בחברה שבה הון המניות מחולק בין בני הזוג.... אולם מאחר והחברה למעשה צד פורמלי, אינני רואה סיבה שלא להכשיר את צרופה באמצעות הסמכות לפי סעיף 6(ו) בחוק ביהמ"ש לעניני משפחה."
 

 1. עוד לעניין זה, ראה בתמ"ש 3342/97 פלוני נ' פלונית (אתר נבו). על החלטה זאת הוגשה בקשת רשות ערעור שנדחתה [במסגרת בר"ע 830/05 פלונית נ' פלוני (אתר נבו)]. בדחותו את הבקשה, הוסיף כב' השופט שפירא, כי השילוב שבין הוראות סעיף 6(ו) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה, סעיף 11 לחוק יחסי-ממון ותקנה 258ב' לתקנות סדר הדין האזרחי אמור לאפשר דיון הוגן, בין היתר גם בהליכים למניעת הברחת רכוש על-ידי בן-זוג בחסות צדדים שלישיים שונים; שותפים, חברה בעירבון מוגבל, וכיוצ"ב.
 
 1. דחיית הבקשה עשויה לגרום למבקשת עיוות-דין חמור וממשי אגב פגיעה ביכולתה לזכות במחצית ממסת הנכסים המשותפת אותה צברה בעמל-רב, עם המשיב 1, משך חייהם המשותפים. 
 
 1. בית-המשפט הנכבד מתבקש לא רק לשיקולי תועלת, המהווים שיקול בכל החלטה על הוספת בעל-דין, אלא גם לשיקולי בירור וגילוי האמת, כמו-גם, עשיית צדק.
 
 1. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.        
                            
                                                                                                ___________________
                                                                                                   ב"כ         המבקשת
 
 

בבית המשפט לענייני משפחה                                       

בראשון לציון

התובעת:           _______________
                                                נ ג ד
הנתבעים:         1.         ______________
                        2.         חברה
                                   
 
מהות התביעה: רכושית, שמירת זכויות בהתאם לסעיף 11 לחוק יחסי-ממון בין בני-זוג
                          התשל"ג-1973, מתן חשבונות, מוניטין, כושר השתכרות
.            
 

תביעה רכושית
בקליפת אגוז – האשה זכאית לזכויות רכושיות, מוניטין, כושר השתכרות, כספים, ועוד!

א.         רקע עובדתי:

 1. התובעת (להלן ולצורך הנוחות: "התובעת" ו/או "האם") והנתבע הנם בני זוג יהודים, אשר נשאו זל"ז כדמו"י ביום _______
 2. מנישואין אלו נולדו לצדדים שני ילדיהם הר"מ:
                                   
ב.         המשבר בחיי הנישואין:
 
ג.          הכנסות הנתבע ופוטנציאל השתכרותו:
 
ד.         הכנסות התובעת:
 
ה.         עילת התביעה:
 

 1. כאמור הנתבע הביע רצונו בגירושין, ואינו חי בבית. הניסיון לפתור הסכסוך מחוץ לכתלי הערכאות לא צלח, לצערנו.  
   
 2. אורח-חייהם של הצדדים, זה כפה על הצדדים "חלוקת-תפקידים" דיכוטומית ברורה; בעוד הנתבע היה נתון רובו ככולו לעסקיו למלאכת פרנסת משפחתו, התובעת הייתה אמונה על גידול הילדים המשותפים וניהול משק-הבית.
 
 1. מאליו מובן, כי מארג תפקודי זה; בגדרו, צד אחד לומד, עובד ומפתח את הונו האנושי, אילץ, מיניה וביה, את הצד השני – התובעת – "להתקרקע" לביתה ולהקדיש את מלוא מרצה זמנה ויתר משאביה למילוי החוסרים הפונקציונאליים שהותיר בעלה.
 
 1. ואכן, לצד התהליך הדקדנטי והשקיעה המקצועית והאינטלקטואלית שנאלצה התובעת לחוות, הנתבע אך הלך עשה חיל, טיפס בסולם הדרגות, מקסם את כישוריו והשכלתו והפך לגביר נשוא-פנים ולעו"ד מצליח. למרבה התוגה, שגשוגו המקצועי של הנתבע, תחת זאת שיעמיק את הקשר עם משפחתו, אך הביא לבדלנות וריחוק מענייני משק-הבית וגידול הילדים אשר רבץ כל כולו על התובעת.
 
 1. מצדה האחר של המטבע – התפתחותו המקצועית והכלכלית המואצת של הנתבע לצד ויתוריה של התובעת על כל שאיפה מקצועית, יצרה עד מהרה היררכיה מבנית פנים-משפחתית, היררכיה בגדרה הפך הנתבע לעריץ כל יכול שעל פיו יישק דבר.
 
 1. במרוץ השנים, נרמסה התובעת תחת שאיפותיו של הנתבע, דורסנותו וגישתו האגוצנטרית שפיתח בצוברו ממון רב ומעמד רם.
 

ו. היחסים הרכושיים בין בני-הזוג

 
 1. הצדדים הכירו בתחילת דרכם המקצועית עוד בהיותם סטודנטים צעירים. אף לא אחד מיחידי בני-הזוג הביא עמו הון רב לנישואיו.
 
 1. בנסיבות העניין, ובהתחשב במשטר הרכושי החל על בני-הזוג, הרי שכל הנכסים והזכויות שהצטברו על-שם מי מבני-הזוג מהווים חלק בלתי נפרד מרכושם המשותף. לפיכך, כל אחד מהצדדים זכאי לקבל מחצית מכל הנכסים והזכויות הללו.
 
 1. התובעת תטען, כי הצדק החלוקתי מחייב התחשבות לא רק במסת הנכסים הרכושית המוחשית אלא ובעיקר בהון האנושי, במוניטין ובפוטנציאל ההשתכרות שצבר הנתבע בשנותיו המשותפות עם התובעת. מאליו מובן, כי חלוקתם של הנכסים הלא מוחשיים תחייב חלוקה א-סימטרית של מסת הרכוש המוחשי הקיים באופן בו התובעת תהא זכאית למצער ל-70% ממסת הרכוש המוחשי המשותף או משוויה.
 
 
ז.          פירוט הרכוש המשותף:
 
            בית המגורים המשותף:
 
 
זכויות ומוניטין בחברת "_____" ח.פ. 514213701:
 
 
חשבונות בנקים:
 
 

 1. כמו כן, על שם הנתבעים חשבונות בנקים נוספים, שלתובעת אין מידע לגביהם.
 
זכויות נוספות:
 
______
זכויות סוציאליות:
 

 1. במהלך חיי הנישואין, צבר הנתבע זכויות סוציאליות רבות. לתובעת אין מידע מקיף אודות הזכויות, אך לקראת הכנת התביעה, הגיעו לידיה מסמכים המאששים קיומן של חלק מהזכויות הסוציאליות שצבר הנתבע.
 
 1. למען הגילוי הנאות, גם התובעת צברה זכויות סוציאליות במהלך חיי הנישואין.
 
 
ח. מוניטין, נכסי קריירה וכושר השתכרות –

 1. על-פי הדין, חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג- 1973 (החוק או חוק יחסי ממון) קיימת לתובעת זכות לכל הפחות למחצית מכלל זכויותיו של הנתבע, כולל למחצית הכספים, הזכויות והנכסים אשר הוברחו על ידי הנתבע, ככל שהוברחו ו/או יוברחו.
 
 1. מסת הרכוש נתגבשה במהלך שנות נישואיהן של בני-הזוג מכספים משותפים שצברו הצדדים בצוותא-חדא במהלך שנות נישואיהם.
 
 1. לתובעת אף נתונה הזכות המלאה מכוח עיקרון השוויון גם למחצית המוניטין ונכסי הקריירה שצבר הנתבע, וזאת לשם איזון בין היכולת הכלכלית שבין הצדדים, כולל איזון והשוואת הפערים בין השתכרות הנתבע לעובדה, כי הבעל הנו עורך-דין, כמו גם, איש עסקים מצליח, וזאת עפ"י חיוב הנתבע בתשלום חודשי קבוע למשך אריכות ימיה של התובעת ו/או ע"י קביעה שחלוקת הזכויות ואיזון המשאבים ייעשה, כך שחלקה של התובעת בכספים, זכויות נכסים ורכוש, לרבות מוניטין – אישי ו/או עסקי - והפרשי כושר השתכרות, יהא בשיעור של לפחות  70% מכלל הכספים, נכסים, רכוש וזכויות לרבות ומבלי למעט בנתבעות בחברות שצירופן לכתב-התביעה מבוקש בד בבד עם כתב-תביעה זה.
 
 1. זכותה של התובעת לכל הפחות למחצית מכלל נכסי בעלה ובנוסף גם לזכויות ולסעדים, קמה  לה לא רק מכוח הוראות דין מפורשות- חוק יחסי ממון אלא גם על פי ומכוח עקרונות צדק, מוסר, ושוויון החלים ומחייבים את בני-הזוג לכל דבר ועניין.
 
 1. עיקרו של דבר, הזכויות הרשומות ו/או המגיעות ו/או השייכות לנתבע נצברו ו/או נרכשו, הושבחו, גדלו ופותחו במהלך החיים המשותפים של הצדדים, כשהבעל, הנו עורך-דין ואיש עסקים מצליח ועושה חיל בקריירה וצובר מוניטין ,כספים, זכויות ורכוש.
 
 1. על כן, לאור האמור לעיל , זכאית התובעת למחצית מכלל זכויות בעלה ומכוח זכויותיה חייב הנתבע ליתן פירוט מלא על כלל הכספים, הזכויות, הרכוש, והנכסים מכל סוג שהוא הרשומים על שמו לבדו ו/או יחד עם אחר ו/או אחרים ו/או הרשומים לטובתו ו/או המוחזקים לטובתו ע"י כל צד ג' אחר לרבות כל אדם, גוף מוסד ורשות.
 
 1. לתובעת חשש כן ואמיתי, כי הנתבע יפעל לשינוי ו/או פגיעה ו/או לביטול ו/או לסיכול ו/או למניעת קבלת זכויותיה ובכלל הכספים ו/או הנכסים ו/או הרכוש ו/או הזכויות המשותפות הרשומות ע"ש הבעל בלבדית ו/או ע"ש אחרים ו/או מוחזקים על ידי אחרים עבורו ו/או לטובתו, מאחר ולתובעת אף קם חשש כן ואמיתי שהנתבע החל זה מכבר לפעול להברחת הזכויות הרשומות ו/או המתנהלות בשמו, דבר המחייב נקיטה באמצעים המתאימים והדרושים לשם שמירת זכויות התובעת על פי דין, ויש להבטיח את כלל זכויותיה של התובעת, לפקח על הפעלתן ולקבוע הסדרים לפיהם כל פעולה משפטית וכספית משמעותית תעשה בידיעת התובעת והסכמתה.
 
 
ט. חששה של התובעת
 
 

 1.    לתובעת חשש ממשי, כי הנתבע יהפוך את החברה שברשותו (אשר צירופה מבוקש בעתירה עצמאית) לכלי להברחת נכסים במגמה לעקר את זכויותיה במסת הנכסים המשותפת.
 
 1.    חששה של התובעת גובר לנוכח העובדה שהחברה הנה ישות משפטית נפרדת אשר צווים אישיים שיופנו לנתבע, לא יהא יפה כוחם לעניין נכסים שהוברחו לחברה או לדידי נכסים שהוברחו מהחברה.
 
י. עתירות וסעדים
 

 1. אשר על כן מתבקש כבוד בית-המשפט להורות כדלקמן:
 
 1. להזמין הנתבע לדין ולקבוע כדלקמן:
 
 1. בית המגורים:
                                   
                 לקבוע, כי לאישה זכות, ליחס של 70% מבית-המגורים (מעבר לרישום השווה, תוך הפעלת סעיף 8(2) במכלול נסיבות העניין, ותוך ראיית טובת הילדים, והפעלת סעיף 6 לחוק.
 

 1. גילוי מסמכים ומתן פרטים:
 
לחייב את הנתבע בהגשת תצהיר מגובה בכל המסמכים והאישורים הנדרשים, בדבר הרכוש והזכויות     הרשומות על-שמו ו/או על שם מי מטעמו.
 

 1. ליתן צו-עשה שיפוטי המופנה לנתבעים 1-2 להמציא לחתום-מטה פרוט, מלווה במסמכים ובאסמכתאות, מגובה בתצהיר בכתב, אודות כל חשבונות הבנקים שהתנהלו על שמם לבדם ו/או יחד עם אחרים למן שנת 2002 ועד ליום זה, כמו גם, פירוט חשבונות נאמנות שהנם מנהלים מאז שנת 2002. כמו גם, פירוט חשבונות נאמנות שהנם מחזיקים עבור צדדי ג';
 
 1. ליתן צו-עשה שיפוטי המופנה לנתבע 1 המחייבו להמציא לחתום-מטה פרוט ודיווח באמצעות תדפיסי חשבון-בנק ו/או מסמכים ו/או אסמכתאות, אודות הזכויות ו/או הכספים ו/או הרכוש ו/או הנכסים ו/או שווה כסף ו/או החסכונות ו/או קופות הגמל ו/או חשבונות עו"ש ו/או חשבונות נאמנות ו/או חשבונות מט"ח ו/או חשבונות ו/או פיקדונות ו/או פק"מ ו/או חח"ד ו/או פק"פ ו/או קופות גמל ו/או ניירות ערך ו/או מניות ו/או כספות ו/או זכויות בעלות שווי כלכלי ו/או שווי כספי ו/או כל זכות כספית אחרת, אשר רשומים ו/או היו רשומים בשמו ו/או לטובתו ו/או לזכותו, בין לבדו ו/או יחד עם צד ג' אחר לרבות פירוט הלוואות שנלקחו על ידו לבדו ו/או יחד עם כל צד ג' אחר לרבות ערבות שחתם לכל צד ג' אחר לתקופה שבין השנים 2002 הלוא הוא יום פתיחת משרד עורכי הדין ועד ליום זה;
 
 1. ליתן פסק-דין הצהרתי המצהיר, כי כל זכות ו/או כסף ו/או רכוש מכל מן וסוג שהוא לרבות ומבלי למעט כל רכושו ו/או נכסיו ו/או זכויותיו, מכל מין ו/או סוג שהם, בין בישראל ובין בכל מקום אחר מחוץ לישראל – בלא-יוצא-מן-הכלל – הן הזכויות הרשומות בשמו, באופן ישיר; הן זכויות הרשומות בשמו ו/או המוחזקות עבורו, באופן עקיף, באמצעות גופים כלשהם ו/או נאמנויות ו/או בכל דרך אחרת; הן זכויות קיימות והן זכויות עתידיות שמקורן בכספים שנצברו במהלך החיים המשותפים; הן זכויות שגמלו והן זכויות שטרם גמלו שמקורן בכספים שנצברו במהלך החיים המשותפים של הצדדים, לרבות רווחיהן, פירותיהן והשבחתן של הזכויות. למען-מנוע-ספקות, כוללות הזכויות – זאת, מבלי למצות: חברות ו/או שותפויות ו/או עסקים, על הכנסותיהם ורווחיהם, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל ו/או מקרקעין ו/או מטלטלין ו/או כספים ו/או חשבונות ו/או פקדונות ו/או כלי-רכב ו/או כלי-טיס ו/או כלי-שיט ו/או בעלי-חיים ו/או סחורות ו/או אוצרות-טבע ו/או תאגידים ו/או חברות ו/או שותפויות ו/או אגודות שיתופיות ו/או מניות ו/או ניירות-ערך ו/או אופציות ו/או אגרות חוב ו/או קופות גמולים ו/או קרנות השתלמות ו/או קרנות פנסיה ו/או פוליסות ביטוח ו/או פיצויים ו/או אחזקות ו/או מוניטין ו/או תכשיטים ו/או יצירות-אומנות ו/או פטנטים ו/או קנין-רוחני ו/או זכויות-תביעה ו/או זכויות אחרות, מכל מין ו/או סוג שהם ו/או מכל מקור שהוא לרבות ומבלי למעט: השבחתן ו/או פירותיהן ו/או עליית ערכן ו/או תגמוליהן ו/או רווחיהן ו/או כל טובת הנאה אשר תופק ו/או תצמח ו/או תתקבל מהנכסים האמורים לעיל שיוכח, כי הוברחו ממסת הנכסים המשותפת של בני-הזוג לכל גורם חיצוני, הנם נכס מנכסי מסת-הנכסים המשותפת של בני-הזוג ודינם להתחלק במסגרת איזון המשאבים הכולל עליו יוחלט.
 
 1. שמירת זכויות:
 
ליתן כל סעד זמני ו/או קבוע להבטחת הזכויות המשותפות ברכוש האמור, עד לאיזונן בפועל בין בני-הזוג.
 
להצהיר, כי למצער מחצית ממסת הרכוש המשותף מצויה בבעלותה של התובעת תוך הפעלת הפרורגטיבה הנתונה לבית המשפט הנכבד בהתאם לסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון והפסיקה הנוהגת במחוזותינו, כאמור, תוך קביעת שיעור חלקה של התובעת כדי % 70.
כמובן, יש צורך למנות אקטואר ושמאי – למכלול הזכויות והנכסים, נכסי קריירה וכושר השתכרות, דמי שכירות ועוד.
 

 1. איזון, השבה ופיצוי:
 
                        ליתן כל סעד אשר יביא לאיזון מלא, שווה וצודק של כלל הזכויות המשותפות לרבות אלו המפורטות בתביעה זו.
 

 1. פיצול סעדים:
 
                 ליתן לתובעת רשות לפיצול סעדים בגין כל סעד ו/או עילה אשר טרם התבררו ו/או התגבשו במועד הגשת תביעה זו.
 

 1. הוצאות-משפט:
 
                 לחייב הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.   
                                                                               ___________________
                                                                                                   ב"כ         התובעת
 

הסכם יחסי ממון

 
שנערך ונחתם ב_______ ביום _____לחודש _____ שנת _____
 

 

בין:      האישה

                                                                                                מצד אחד                                                                                                                            

 

 

לבין:     האיש                                                    מצד שני          

 
 
הואיל:       בני הזוג מקיימים חיים משותפים, מנהלים חשבון בנק משותף ומתגוררים תחת קורת גג אחת מזה זמן בבית הוריו של ___ רשות ללא תמורה;
והואיל:      ובני הזוג החליטו למסד את הקשר ביניהם באמצעות נישואין כדת משה וישראל;
והואיל:      ובני הזוג מעונינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים באמצעות הסכם זה, המסדיר את התחייבויתיהם לחיים משותפים, לרבות את המשטר הרכושי ואת יחסי הממון אשר ישררו ביניהם, במהלך הנישואין ולמקרה שיפקעו חו"ח הנישואין, כפי שיפורט להלן, תוך הבטחת רכושו וזכויותיו של כל אחד מבני הזוג, ובאופן שההסדר האמור יבוא במקום הלכת השיתוף ו/או במקום הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973 (להלן "החוק");
והואיל:      ובני הזוג מבקשים ליתן תוקף משפטי מחייב, ובלתי חוזר, להסכם זה;
 
 
לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ודינו כדין שאר תנאי ההסכם.
 2. בני הזוג מסכימים כי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 יחול על היחסים אשר ביניהם בהתאם ובכפוף לשינויים אשר עליהם הוסכם בין הצדדים בהסכם.
 
רכוש מלפני הנישואין:-

 1. מוסכם בין בני הזוג כי כלל הנכסים, שהיו שייכים לכל אחד מבני הזוג, בתקופה שלפני נישואיהם, יישארו בבעלות אותו בן זוג, גם לאחר נישואיהם או חו"ח במקרה של גירושין, לרבות חשבונות בנק, חסכונות, פקדונות, זכויות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, מניות, כספי פיצויי פיטורים, תשלומי פרישה מוקדמת, ביטוחים למיניהם ו/או כל זכות כספית ו/או זכות סוציאלית אחרת, מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, המוחזקת על ידי מי מבני הזוג ו/או עבורו על ידי צד שלישי כלשהו.
 2. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא לא תהיינה להם כל זכויות ו/או דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, האחד כלפי השני, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכספים ונכסים שהיו שייכים לכל אחד מהם, בתקופה שלפני נישואיהם, כמפורט לעיל, וכי כל הכספים, הנכסים והפירות אשר יצמחו או יתווספו מנכסים אלה, לרבות עליית ערכם והשבחתם וכיוב', ללא תלות בשאלה אם צד כלשהו סייע בהשבחתם ו/או עליית ערכם, הינם יהיו וימשיכו להיות בבעלותו של בן הזוג שהיו שייכים לו גם לאחר נישואיהם או חו"ח במקרה של גירושין.
 3. מוסכם בין בני הזוג כי צד שהוא הבעלים של דירה בה בני הזוג מתגוררים ו/או עשויים להתגורר במשותף ו/או כל נכס מכל סוג שהוא, רשאי למכור את הנכס בכל עת, והתמורה דינה כדין רכוש שהיה שייך לאותו בן זוג לפני תחילת החיים המשותפים ו/או הנישואים. מגורים משותפים כאמור בנכס השייך למי מהצדדים לא יקנו לו כל זכות שהיא בנכס לצד שאינו בעל הנכס וצד זה מתחייב לפנות את הנכס תוך 30 יום, לכל היותר, מהיום בו תתקבל דרישה מהצד שהוא בעל הנכס. תנאי זה יהיה בר אכיפה עצמאית, גם אם יתנהלו הליכים אחרים בין הצדדים.
 4. כן מוסכם בין בני הזוג כי ככל שהם מתגוררים ו/או יתגוררו במשותף כברי רשות למטרת מגורים בלבד וללא תמורה, בנכס מכל סוג שהוא, בבעלות הוריו של צד להסכם זה, רשאי בעל הנכס לרבות יורשיו ו/או מי מטעמו, לבטל את הרשות שניתנה להם, בכל עת, ולדרוש משניהם ביחד או מכל אחד מהם לחוד, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לפנות את הנכס תוך 30 יום, לכל היותר, מהיום בו תתקבל דרישה מבעל הנכס, וזאת ללא כל פיצוי וללא תלות בשאלה אם כל אחד מבני הזוג השקיע מכספו טרם הנישואים ו/או אם בני הזוג השקיעו מכספם המשותף בהשבחת המקרקעין וטיפוחו. בני הזוג מצהירים בזאת כי אין ולא תהיינה להם כל זכויות ו/או דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, האחד כלפי השנייה ו/או האחד כלפי בעל הנכס, מכל מין וסוג שהוא, בהקשר זה וכי ידוע להם כי מגורים משותפים בנכס כאמור אינם מקנים למי מבני הזוג,  כל זכות במקרקעין ו/או זכות כלשהי, ללא יוצא מן הכלל.
 5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנוסף לו ולמען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בין הצדדים בזאת כי כלל הזכויות, הנכסים והפירות אשר צמחו או יצמחו או יתווספו מהם, לרבות עליית ערכם או השבחתם, ללא תלות בשאלה אם צד כלשהו סייע בהשבחתם ו/או עליית ערכם וכיוב', ללא יוצא מן הכלל, כמפורט להלן, יהיו וימשיכו להיות בבעלות בן הזוג שהוא בעליהם גם לאחר נישואי בני הזוג ולבן הזוג השני אין ולא תהיינה לו בהם כל זכות שהיא.
 1. דירת מגורים הרשומה על שם קרן ברחוב ____הידועה כגוש ___, חלקה ___, תת חלקה __(להלן: "הדירה"). מובהר בזאת כי הדירה הנ"ל הינה ותמשיך להיות במלואה רכוש נפרד של קרן, ללא תלות בשאלה אם הדירה תושבח בעתיד, ללא תלות בגורם המסייע בהשבחה ו/או אם הדירה תושכר ו/או תימכר ותרכש דירה חליפית ו/או כל נכס אחר במקומה, מקביל בערכו או בכל שווי אחר, ובלבד שהמקורות לכך הינם כספים שהיו בבעלותה של קרן לפני הנישואין.
 2. זכויות רשומות, על שם רותם, מכל סוג ומין שהוא, בחברת דרור מערכות תקשורת בע"מ ח.פ. 510864945 מרחוב שוהם 11, פתח תקווה 7929 (להלן: "חברת דרור"), בין אם הזכויות הועברו אליו ו/או תועברנה אליו מיום הנישואין ואילך, כולן ו/או מקצתן, בתמורה ו/או שלא בתמורה, הינן במלואן רכוש נפרד של רותם. 
 
 1. בני הזוג מסכימים בזאת, כי ברכוש השייך למי מהם, יהיה אותו צד רשאי לעשות כראות עיניו, לרבות למוכרו, להשכירו, למוסרו, להעבירו, להורישו, לצוותו וכיוצ"ב, במלואו או מקצתו, בתמורה או ללא תמורה, הכל לפי ראות עיניו ללא צורך ברשותו או בהסכמתו של הצד האחר, וכל הכנסה מרכוש זה תהיה שייכת לבעל הרכוש בלבד. לבן הזוג האחר, אשר אינו הבעלים של הנכס, אסור יהיה לעקל את הנכס ו/או לשעבדו ו/או לעכב ו/או למנוע מבן-הזוג שימוש ברכושו, כפי שימצא לנכון.
 
 
רכוש שנצבר במהלך הנישואים:-
 

 1. בבעלות משותפת של בני הזוג יהיו כל הנכסים, הכספים והרכוש אשר ירכשו בתוך תקופת הנישואין ואשר ירשמו על שם שני בני הזוג. כל עוד לא הוסכם מפורשות בכתב אחרת, יהיה הרכוש שייך בחלקים שווים לכל אחד מבני הזוג. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בגדר הנכסים, הכספים והרכוש הנ"ל נכללים אך ורק רכוש אשר נרכש מכספים משותפים של שני בני הזוג במהלך נישואיהם כגון כלי רכב, נדל"ן, מטלטלין וכדומה.
 2. כספים וזכויות סוציאליות עתידיות שיצטברו לזכות כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואים בשל הפרשה שוטפת מעבודה והם בלבד ימשיכו להיות במלואם בבעלותו של כל אחד מבני הזוג בנפרד ולבן הזוג השני לא תהיינה כל זכויות בהם.
 3. ככל שרותם יקים, במהלך הנישואים, עסק כלשהו, לרבות עסק הקשור במישרין או בעקיפין ל"חברת דרור" ו/או בזיקה לסוג העסק של "חברת דרור" (לרבות עיסוק בתקשורת, בקרה, שליטה מרחוק וכו'), ואין הכוונה למקרה שתועברנה זכויות בחברה על שם רותם, יהא זה במלואו רכוש נפרד של רותם – ללא תלות במקור הכספים. זאת, משום שסוכם כי הזכויות בחברה הינן רכוש נפרד, בין אם היא רשומה ו/או תהיה רשומה במלואה ו/או בחלקה על שם מי ממשפחת רותם ו/או ע"ש רותם ו/או גם ע"ש רותם. כמו כן, סוכם שכל צד מפריש זכויות, והן תהיינה שלו בלבד. לכן, כל צד יכול לעשות בכספי ההפרשות כאוות נפשו. ככל שהצדדים יעבירו כספים מחשבון משותף לצורך הקמת עסק כאמור, במלואם או בחלקם, יחשב עסק זה כרכוש משותף השייך לשני בני הזוג בחלקים שווים או בחלקים יחסיים, בהתאמה, לרבות כלל הזכויות הנכסים והפירות אשר יצמחו מעסק זה.
 4. זכויות עתידיות, על שם רותם, מכל סוג ומין שהוא, בחברת דרור אשר תועברנה אליו בעתיד לאחר הנישואים, ככל שתועברנה, כולן ו/או מקצתן, בתמורה ו/או שלא בתמורה, וכן אם תושבחנה בעתיד, ללא תלות בגורם המשביח, וללא תלות באורך חיי הנישואין של בני הזוג, תהיינה במלואן רכוש נפרד של רותם.
 5. חשבון הבנק המשותף אשר שימש את בני הזוג במהלך חייהם המשותפים ובטרם נישאו, ימשיך לשמש את בני הזוג גם לאחר שינשאו וכל התשלומים וההוצאות בגין חיים משותפים וניהול משק בית משותף ישולמו מחשבון זה. מוסכם בין הצדדים כי כל הכספים בחשבון זה לרבות כלל הנכסים והרכוש שירכשו בני הזוג, ביחד וכל אחד לחוד, מאותם כספים ופירותיהם, שייכים לשני בני הזוג, בחלקים שווים ביניהם.
 6. החל ממועד חתימת הסכם זה וכל עוד בני הזוג נשואים ועובדים בפועל כשכירים או כעצמאים (למעט בתקופת חל"ת, חופשת לידה שלא בתשלום וכדומה), כל צד הינו הבעלים המלא והנפרד של כלל הכנסותיו. יחד עם זאת, מתחייבים בני הזוג להפקיד מדי חודש בחודשו, אל חשבון הבנק המשותף, סכום שלא יפחת מהסך של 6,000₪. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע, מדי 11 לחודש או במועד אחר עליו יסכימו הצדדים בכתב. כל אחד מהצדדים רשאי להגדיל את הסכום המופקד על ידו לחשבון הבנק המשותף וכל עוד לא הוסכם מפורשות בכתב אחרת, יראו גם את כספים אלה ככספים השייכים לשני בני הזוג בחלקים שווים. בני הזוג בהסכמה יגדילו מעת לעת את הסכום המופקד על ידם אל חשבון הבנק המשותף. הסדר זה ימשיך לחול כל עוד בני הזוג לא הסכימו ביניהם כי הם מעבירים את מלוא משכורתיהם אל חשבון הבנק המשותף מדי חודש.
 7. מוסכם ומוצהר בין בני הזוג כי במידה וחו"ח יבחר מי מהצדדים לסיים את החיים המשותפים ולהתגרש, ינהגו אחד כלפי השניה בהבנה ובהסכמה ויפעלו ביחס לרכוש המשותף ביניהם, בפועל, בהתאם לאמור בהסכם זה, וללא כל תלות או קשר במועד קבלת הגט עצמו. כל צד במקרה של גירושין חו"ח כאמור, יהיה וישאר הבעלים הבלעדי של הרכוש השייך לו.
 8. הצדדים מצהירים ומסכימים כי בנוסף לאמור בחוק הרי הנכסים הבאים וחליפיהם ו/או פירותיהם לא יאוזנו בין הצדדים ויהיו בבעלותם של כל צד כפי שמוסכם להלן, והצד השני לא יהיה זכאי לכל זכויות או חלק בהם:
 1. כל נכס, זכויות או רכוש שיקבל מי מהם בעתיד, בין אם במתנה ובין אם בירושה, הנ"ל יהיה שייך אך ורק למקבלה, ולצד האחר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה לגביו בעתיד;
 2. מתנות שיקבל כל אחד מבני הזוג במהלך נישואיהם, בין אם איש מרעהו ובין אם מצד שלישי, תהיה המתנה שייכת אך ורק למקבלה, ולצד האחר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה לגביו בעתיד;
 3. מתנות שיקבלו הצדדים במוצהר במשותף, תהיה שייכת לשניהם בחלקים שווים;
 4. כל הנכסים והזכויות המפורטים לעיל ישארו בבעלות כל אחד מבני הזוג שהוא בעליו, וכך גם חליפו הופירות הנובעים ממנו;
 1. בני הזוג מצהירים ומסכימים בזה כי המוסכם בהסכם זה קובע את יחסי הממון ביניהם ואת בעלותם המוחלטת והסופית באשר לנכסים המפורטים בו. במידה וקיימים נכסים אחרים הרשומים על שם אחד מבני הזוג ואינם מפורטים בהסכם זה ואשר נרכשו לפני הנישואין מסכימים הצדדים כי נכסים אלה יהיו רכושו הבלעדי של זה, אשר על שמו הם רשומים.
 
חובות:-

 1. כל חוב שנוצר לחובת מי מבני-הזוג בטרם  חתימתם על הסכם זה, ימשיך הצד שהתחייב בחוב לשאת בו גם לאחר מכן אוין בחתימתם של הצדדים על הסכם זה או בכריתת הנשיואים או בקיומם לכשעצמם, להטיל אחריות או חבות כלשהי של בן הזוג האחד לחובותיו של בן הזוג השני.
 2. כל חוב שנוצר לחובת מי מבני הזוג לאחר חתימת הסכם זה, ישא בו בצד שהתחייב בחוב אלא אם הוסכם בין בני הזוג מפורשות ובכתב כי החוב משותף לשני בני הזוג וכי הם נושאים בו יחד בחלקים שווים.
 
סמכות:-

 1. מוסכם על הצדדים כי כל שאלה ו/או מחלוקת שתתעורר בין בני-הזוג לגבי פירוק התא המשפחתי ו/או ביצוע הסכם זה ו/או הוראה מהוראותיו, תהא הסמכות הבלעדית לדון ולהכריע בהם נתונה לבית-המשפט לעניני המשפחה שבאזור מגוריהם המשותף האחרון.
 2. הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה בעיון רב, הוסברו להם המשמעויות המשפטיות הנובעות מחתימתם על ההסכם וכי הם חתמו על ההסכם מרצונם הטוב והחופשי, ללא עושק, כפייה או לחץ כלשהוא, ולאחר  שהבינו את משמעותו כאמור.
 3. הצדדים מצהירים כי הם מעונינים כי בית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריהם יתן את אישורו לתקפו של הסכם זה על פי חוק יחסי ממון בין בני-זוג.
 
 
ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
___________                                               ____________
 
 

בפני הרשם לעניני ירושה ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
בפני בית הדין .............. ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
 
 
תיק ............/..............
 
בענין עזבון המנוח ........................
 
 

בקשת צו ירושה

 

חלק א': המבקש, המוריש ומעמד היורשים

 
1. המבקש
 
(1) שם המבקש ..........................................     2) מס' תעודת זהות ........................
 
(3) מענו .............................................................................................................
 
(4) ענינו במתן הצו ..............................................................................................
 
(5) מיוצג על ידי עורך דין .....................................................................................
 
(6) המען להמצאת כתבי בי-דין ..............................................................................
 
 
 
2. המוריש
 
(7) שם המוריש .............................      (8) מס' תעודת זהותו ...........................
 
(9) מקום מושבו היה ב .........................................................................................
 
(10) נפטר ביום ......................................... ב ........................................................
 
כשהוא [ ] רווק [ ] נשוי [ ] אלמן [ ] גרוש [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
(11) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ...............................
 
....................................................................................................................
 
 
3. המוריש השאיר/לא השאיר צוואה*
 
 
4. כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה (אם ישנה)
 
בין היורשים ו/או הזוכים על פי הצוואה [ ] נכלל [ ] לא נכלל  קטין [ ] חסוי [ ] נעדר (סמן X בכל משבצת מתאימה)
 
 

חלק ב': בן הזוג והקרובים של המוריש

 
1. בן זוגו של המוריש
 
(12) [ ] למוריש היה במותו בן זוג .........................................................................
 
(א) [ ] בן הזוג חי ושמו הוא ..........................................................................
 
מס' תעודת זהותו ...................... מענו ................................................
 
(ב) [ ] בן הזוג נפטר אחרי המוריש ביום ................ כמוכח ב ............................
 
ויורשיו של בן הזוג הם:
 
השם                             מס' תעודת זהות            המען                הקרבה לבן הזוג
 
1. ..........................................................................................................
 
2. ..........................................................................................................
 
 
 
(13) זכויותיו המיוחדות של בן הזוג בעזבון (כשהמנוח לא השאיר צוואה לגבי המכונית והדירה):
 
(א) מכונית
 
[ ] למוריש לא היתה מכונית במותו.
 
[ ] למוריש היתה במותו מכונית נוסעים שהיתה שייכת למשק הבית המשותף לו ולבן זוגו, ובן הזוג זכאי לקבלה על פי סעיף 11 (א) לחוק הירושה, התשכ"ה - 1965. ואלה פרטי המכונית: ..........................................................
 
(ציין את פרטי המכונית והבעלות עליה כפי שהם רשומים ברשיון הרכב, וכן כל פרט אחר הנוגע לענין, גכון אם היו מספר המכוניות נוסעים במשק הבית המשותף).
 
(ב) דירה
 
(סעיף זה יש למלא רק כשבן הזוג היה נשוי למוריש למעלה משלוש שנים והמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם הם או הורים, אך הניח - בנוסף לבן הזוג - אחים או צאצאיהם או הורי הורים):
 
[ ] העזבון כולל דירה / חלק מדירה ............................. (ציין איזה חלק).
 
שפרטיהם: גוש .......... חלקה ............. כתובת .............................
 
ובן הזוג גר בה / לא גר בה* עם המוריש ערב מותו של המוריש.
 
בן הזוג היה נשוי למוריש החל ביום .............................
 
[ ] העזבון אינו כולל דירה או חלק ממנה.
 
(14) [ ] למוריש לא היה במותו בן זוג.
 
[ ] בן הזוג נפטר לפני המוריש ביום ................... כמוכח ב .............................
 
 
 
2. קרוביו הסמוכים של המוריש
 
קרוביו הסמוכים של המוריש הם אלה ואין אחרים זולתם:
 
........................................................................................................................
 
 
 
(15) ילדי המוריש וצאצאיהם -
 
אלה הם כל הילדים שנולדו למוריש אי פעם:
 
 
השם מס' תעודת זהות המען שם הורהו השני
 
1. ...........................................................................................................................
 
 
(16) הורי המוריש וצאצאיהם -
 
(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם):
 
(א) אבי המוריש -
 
בעת מותו של המוריש היה אביו בין החיים;
 
שם האב ................................ מס' ת"ז ................................
 
מענו ...................................................................................................
 
[ ] אבי המוריש נפטר לפניו, ביום ................. כמוכח ב ........................... והניח /לא הניח* צאצאים.
 
(ב) צאצאי אבי המוריש -
 
(יש למלא סעיף קטן זה רק במקרה שאבי המוריש נפטר לפניו).
 
אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי המוריש:
 
השם מס' תעודת זהות המען שם אמו
 
1. ..........................................................................................................
 
2. ..........................................................................................................
 
3. ..........................................................................................................
 
(ג) אמו של המוריש -
 
[ ] בעת מותו של המוריש היתה אמו בין החיים;
 
שם האם ..................................................
 
מס' ת"ז ...................................................
 
מענה ......................................................................................................
 
[ ] אם המוריש נפטרה לפניו, ביום ......................... כמוכח ב ...................... והניחה / לא הניחה* צאצאיהם.
 
(ד) צאצאי אמו של המוריש -
 
(יש למלא סעיף קטן זה רק במקרה שאם המוריש נפטרה לפניו).
 
אלה הם כל הילדים שנולדו אי-פעם לאם המוריש:
 
השם מס' תעודת זהות המען שם אביו
 
1. ..........................................................................................................
 
2.
 
 
(17) הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם -
 
(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם או הורים או צאצאיהם);
 
(א) הורי אבי המוריש -
 
(1) אבי אביו של המוריש;
 
[ ] בעת מותו של המוריש היה אבי אביו בין החיים;
 
שם אבי האב .........................
 
מס' ת"ז ................................
 
מענו .......................................................................................
 
[] אבי אביו של המוריש נפטר לפניו, ביום ............ כמוכח ב ...............
 
(2) צאצאי אבי אביו של המוריש -
 
(יש למלא פסקה זו רק במקרה שאבי אביו של המוריש נפטר לפניו)
 
אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי אביו של המוריש:
 
השם מס' תעודת זהות המען שם אביו
 
1. ..........................................................................................................
 
2. ..........................................................................................................
 
3. ..........................................................................................................
 
(3) אם אביו של המוריש (יש למלא לפי פסקה (17)(א)(1)לעיל).
 
(4) צאצאי אם אביו של המוריש (יש למלא לפי פסקה (17)(א)(2) לעיל).
 
(ב) הורי אמו של המוריש (יש למלא סעיף (17)(א) לעיל, על ארבע פסקאותיו).
 
 
 

חלק ג': שינויים לאחר פטירת המוריש

 
 
(18) יורשים אלה הסתקלו מחלקם בעזבון כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
 
שם היורש ................... פרטי החלק שממנו הסתלק .........................
 
אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) -
 
פרטי האדם שלטובתו הסתלק:
 
שמו ...........................................
 
מס' תעודת זהותו .........................
 
קרבתו למוריש .............................
 
 
 
(19) מביו יורשי המוריש נפטרו לאחר מותו:
 
שם היורש ...................................
 
מס' תעודת זהותו .........................
 
הקרבה למוריש .................,,,........
 
נפטר ביום ......................... כמונח ב ..................................................
 
והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
 
..................................................................................................................
 
 
 

חלק ד': היורשים וחלקיהם בעזבון

 
 
 
לאור האמור בחלקים ב' ו- ג' לעיל, יורשיו של המנוח על פי דין וחלקיהם בעזבון הם כדלקמן:
 
 
שם       מס' תעודת זהות            מקום מושבו ומענו         הקרבה למנוח  כשרותו המשפטית    חלקו בעזבון
 
1. ..................................................................................................................
 
2. ..................................................................................................................
 
3. ..................................................................................................................
 
היורשים המנויים לעיל הם היורשים היחדים של המוריש ואין זולתם
 
 

חלק ה': הצהרת המבקש

 
 
 
(20) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:
 
(1) ..........................................................................................
 
(2) ...........................................................................................
 
(3) ...........................................................................................
 
 
 
(21) לרשם לעניני ירושה/לבית דין זה והסמכות לדון בבקשה הואיל**
 
..................................................................................................................
 
לפיכך, אני פונה בבקשה למתן צו ירושה של המנוח ומצהיר:
 
 
 

תצהיר

 
 
אני הח"מ .................................. מס' ת"ז ..................................
 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
 
 
 
.................................. ........................................
 
תאריך חתימת המבקש /ת המצהיר/ה
 
 
 
 
אני מאשר בזה כי ביום ................. הופיע(ה) בפני ........................................................
 
במשרדי ב ................................................................................................................
 
מר/גב' .................................. שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס'................./
 
המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונותהצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
 
..................................
 
חתימת מקבל התצהיר***
 
 
** פרט את העובדות הנתונות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א) לתקנות הירושה, התשנ"ח- 1988
 
*** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
 
בפני הרשם לעניני ירושה ב ................................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
 
תיק ............./ .............
 
 
בענין צוואת המנוח .........................
 
 
 

בקשת צו קיום צוואה

 
 
1. המבקש
 
(1) שם המבקש.................................                 (2) מס' תעודת זהות .........................
 
(3) מענו ...........................................................................................................
 
(4) ענינו במתן הצו..............................................................................................
 
[(5) מיוצג על ידי עורך דין .............................................................................]
 
(6) המען להמצאת כתבי בי-דין ...........................................................................
 
 
2. המוריש
 
(7) שם המוריש ......................... מס' תעודת זהותו ..............................................
 
מקום מושבו היה ב .......................................................................................
 
נפטר ביום ......................... ב ..................................................
 
כשהוא [ ] רווק [ ] נשוי [ ] אלמן [ ] גרוש [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
(8) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ...............................
 
....................................................................................................................
 
3. הצוואה
 
המוריש השאיר צוואה ......................... (ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק)
 
מיום ......................... ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה
 
אחרת/השאיר צוואה* אחרת מיום ....................................................................
 
הצוואה מיום ......................... במקורה מצורפת בזה*/הופקדה בבית המשפט/
 
אצך הרשם לעניני ירושה *ב ........................./נמסרה לבית המשפט/לרשם לעניני ירושה* ב.........................
(במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך .............................................)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה
 
בין הזוכים לפי הצוואה נכלל/לא נכלל* [ ] קטין [ ] חסוי [ ] נעדר [ ] תאגיד
 
(סמן X במשבצת המתאימה)
 
(אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוג ומענו הרשום)
 
 
5. שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש
 
מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש:
 
שם הזוכה ................... מס' תעודת זהותו..................... קרבתו למנוח......................
 
נפטר ביום......................... והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
 
1. _____________________________________________________________________
 
2. _____________________________________________________________________
 
6. שינויים לאחר פטירת המוריש:
 
(9) זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם# על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
 
שם הזוכה....................................................................................................
 
פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק.................................................................
 
אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) - פרטי
 
האדם שלטובתו הסתלק: שמו....................... מס' תעודת זהותו......................... קרבתו למנוח..........................
 
(10) מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש:
 
שם הזוכה.............. מס' תעודת זהותו................ קרבתו למנוח.........................
 
נפטר ביום......................... כמוכח ב......................... והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
 
..................................................................................................................
 
(11) הזוכים על פי הצוואה -
 
לאור האמור בצוואה ובפסקאות 5 ו- 6 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם:
 
שם                    מס' תעודת       מקום מושבו          קרבתו          כשרותו            חלקו או מנתו לפי
הזוכה                זהות                ומענו                    למוריש         המשפטית          הצוואה
 
1. _____________________________________________________________________
 
2. _____________________________________________________________________
 
3. _____________________________________________________________________
 
4. _____________________________________________________________________
 
5. _____________________________________________________________________
 
 
 
(12) בתהאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה, התשנ"ח - 1988, נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים ............... לזוכים ............... לא נשלחו הודעות כאמור, מפאת .........................
 
 
(13) מנהל העזבון על פי הצוואה הוא ................ מס' תעודת זהותו ......................... מענו .........................
 
 
 
(14) לרשום לענייני ירושה/לבית דין דתי זה הסמכות לדון בבקשה זה הואיל**................ לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום..........................
 
 
 

תצהיר

 
 
 
אני הח"מ ............................................... מס' תעודת זהות ........................................
 
לאחר זהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה הזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
 
 
 
.........................                                                                       ..........................................
 
תאריך                                                                                      חתימת המבקש/ת-המצהיר/ה
 
 
 
אני מאשר בזה כי ביום ......................... הופיע/ה בפני ..................................................
 
במשרדי ב .............................................................................................................
 
מר/גב' .........................- שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' ................../
 
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
 
 
 
................................
 
חתימת מקבל התצהיר
 
 
 
** פרט את העובדות הנתונות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א) לתקנות הירושה, התשנ"ח- 1988
 
*** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
 
 
 
 
    צוואה
 
מאחר ואין איש יודע את מועדו ומידת ימיו מה היא ומתי יגיע יום פקודתו, ורצוי לו עוד בעודו בחיים ובהכרה מלאה לצוות מה יעשה ברכושו ובנכסיו לאחר אריכות ימיו ושנותיו:
 
לכן אני החתום מטה – _______ ת.ז. ______________ מרח' _________, בהיותי בדעה צלולה, שפויה ומיושב בדעתי ומוכשר מכל הבחינות הדרושות על פי הדת היהודית וחוקי מדינת ישראל, מצווה בזה מרצוני הטוב והחופשי וללא אונס כדלקמן:
 

 1. הנני מבטל בזה כל צוואה אחרת שנעשתה על ידי באיזה זמן מן הזמנים ואין תוקף אלא לצוואה זו.
 2. אני מצהיר כי אני שומר לעצמי את הזכות לחזור בי מצוואה זו מעת לעת, לשנותה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, אך כל עוד לא עשיתי זאת, תהא צוואתי זו תקפה ותעמוד בעינה.
 3. אני מצווה כי מתוך הכספים המזומנים שאשאיר אחרי פטרתי, יופרשו בראש ובראשונה הסכומים שיוצאו עבור כבודי האחרון: הלוויה, קבורה, הקמת מצבה על קברי וכדו'.
 
 1. באשר ליתרת רכושי, הנני מצווה כי היא תחולק באופן הבא:
  1. הבית ברחוב _______, גוש ______ חלקה _____ (להלן "הבית") - הנני מצווה כי מלוא חלקי בבית יועבר ע"ש אשתי, ______, ת.ז. _______. לאחר פטירתה, הינני מצווה כי חלקי בבית יחולק בין שלושת ילדיי בשווה.
  2. חברת -____בע"מ, ח.פ. ____  וחברת ___ בע"מ, ח.פ. _____ (להלן "החברות") – הינני מצווה כי מלוא זכויותי – לרבות בעלות וניהול - בחברות הללו, בהיותי בעלים יחיד של החברות, תחולקנה בשווה בין שלושת ילדיי: א) ____ ב) __________ ג) ______.
  3. במידה וחס וחלילה מי מילדי לא יהיה בחיים בשעת מותי, כי אז במידה ולילד שנפטר יהיו ילדים בשעת מותו, הרי שילדיו ירשו את חלקו בעיזבון במקומו. היה ולילד שנפטר לפני לא יהיו ילדים, הרי שיתר ילדיי ירשו את שאר רכושי בחלקים שווים. יחד עם זאת, ככל שמי מילדיי יפטר לפניי, והותיר ילד/ים בעת מותו, הרי שאם אותו ילד הינו קטין, יהא זכאי לקבל את חלקו בהכנסות, באופן יחסי, ככל שמחולקות הכנסות ליתר ילדיי, אולם הניהול בחברות יהא רק ליורשים הבגירים, באופן יחסי לחלקם בירושה בחברות.
  4. הנני מצווה כי יתרת רכושי מכל מין וסוג שהוא, לרבות מקרקעין, מטלטלין,            כספים מכל סוג וכדו' תחולק באופן שווה לשני ילדיי: ____ ת.ז. ______ ו________ ת.ז. _______ (להלן: "ילדיי")
 1. במידה וחס וחלילה מי מילדי לא יהיה בחיים בשעת מותי, כי אז הילדים הנותרים ירשו את שאר רכושי בחלקים שווים. במידה ולילד שנפטר יהיו ילדים בשעת מותו, כי אז ילדיו ירשו את חלקו בעיזבון במקומו.
 2. במידה ובשעת מותי יהיה מי מילדיי מתחת לגיל 25, הנני מצווה כי תמונה כנאמנה על הרכוש של ילדיי דלעיל (להלן:"הנאמנה"), גרושתי - הגב' ______ ת.ז. ______.  
 
 1. הנאמנה תדאג לחלק את הרכוש של ילדיי בהתאם להבנתה,כאשר סדרי העדיפויות הם: מזונות שוטפים, בריאות, השכלה והוצאות חתונה.
 2. ולראיה באתי על החתום בדעה צלולה ומיושבת ומרצוני הטוב והחופשי לאחר שקראתי את הצוואה, הבנתי את תוכנה ומצאתי שהיא מביעה ומבטאת את רצוני המלא לצוות ואני מצהיר כי זו צוואתי.
 
היום  __
 
 
__________________
                                                                                                                  ________
 
 
אנו העדים הח"מ: עו"ד ________ ועו"ד ______________ מאשרים בזה כי המצווה הנ"ל ________ ת.ז. 2חתם על צוואתו לאחר שהוקראה בפניו והצהיר בפנינו שזו צוואתו. אנו יחד חתמנו כעדים לצוואה זו במעמד אחד עם המצווה. אנו מצהירים כי שנינו בני למעלה מ – 18 שנה ואין למי מאיתנו כל קרבת משפחה עם המצווה ולא טובת הנאה. אנו מאשרים כי המצווה חתם על הצוואה בפנינו מרצונו הטוב החופשי לאחר שהוקראה בפניו, הבין את תוכנה ואישר בפנינו כי הצוואה מביעה ומבטאת במלואה את רצונו המוחלט לצוות וחתם עליה בפנינו.
ולראיה באנו על החתום:
 
      היום :  ____
 
      _________________                                                         __________________
       עו"ד                                                                                  עו"ד
ת.ז. 0                                                                                  ת.ז.
 
רשם לענייני ירושה
בירושלים                                                                                                                  מס' תיק
 
   

בעניין  עיזבון :  ------------- ז"ל 

 

המבקשת                    

        
                                               -           נגד        -
 
המשיבים:                     
 
 
כתב התנגדות
 
מוגשת בזאת התנגדות לקיום צוואת המנוח בשל הטעמים אשר יפורטו בכתב ההתנגדות  להלן.
 
 
 
____________________________
ב"כ המבקשת
 
 
אקדמות מילין
 
מצוה לקיים רצונו של המת!
 
האמנם הצוואה האחרונה משקפת את רצון הנפטר? לא ולא!
 
כואב הלב עד כמה יכול הרצון לזכות בכסף, להוביל את המשיבים לדרך חתחתים, אשר הכסף סימא את עיניהם, והיו מוכנים לפעול באופן שאינו מכבד אותם, תוך דשדוש במי אפסיים!
שואלת המבקשת האת המשיבים: האמנם הכל כשר במטרה "להרוויח" כסף?! הרי אתם יודעים היטב מה היה רצונו האמיתי של המנוח, ומדוע פעלתם כך?!
 
 

 1. המדובר במקרה מובהק, שנסיבותיו יוצאות הדופן מצביעות על שלילת רצונו החופשי והבלתי תלוי של המצווה מכל וכל.
 
 1. ראוי כי המערכת המשפט תוקיע  ותגיב בהוצאות לדוג', על ניסיון המשיבים לזכות שלא כדין ברכוש ובכספים לא להם, ע"י עשיית שימוש לרעה בהליך שיפוטי, העלמת עובדות מהותיות העולה כדי הטעייה חמורה.
 
 1. כפי שיובהר בהרחבה להלן, על רקע קיומה של תלות- נפשית ופיזית- מקיפה ויסודית  של המצווה בנהנים, נערכה הצוואה השנוייה במחלוקת, אשר הוראותיה הינן בעליל לטובת  הנהנית.
 
 1. המתנגדת תטען כי הנסיבות החריגות המתקיימות להלן מלמדות באופן חד משמעי כי הצוואה הנחזית להיות צוואת המנוח, הושגה ע"י הפעלת לחץ והשפעה בלתי הוגנת בלתי פוסקים, תוך יצירה וניצול יחסי תלות קיצוניים, תוך בידוד המנוח ואפשר גם הסתתו כנגד אחייניתו האהובה, במשך חלק ניכר מכעשור שנים, האחרון לחייו.
 
 
 
רקע  עובדתי
 
יחסי אימון ואהבה יוצאי דופן בין  המבקשת לבין המצווה ורעייתו לאורך עשרות בשנים
 
______________
 הצוואה הראשונה - ________
 
______________
הצוואה השנייה - שנת ____
 
_______________
הצוואה השלישית -  שנת 2004
 
 

 1. -----
 
 
 
ארבע הצוואות  - צוואות ארבע עד שבע -  שנת 2009 
 

 1. ______
 
 
 
ההיבט הנורמטיבי:

 1. סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, מורה לאמור:
"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה".
הנחת המוצא של חוק הירושה היא שהצוואה כשרה. הנטל להוכיח שהמצווה עשה את צוואתו מחמת השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, ע"א 190/68 סוטיצקי נ' קלינברוט, פ"ד כב(138 (2, בעמ' 139.

 1. אולם- כאשר נסיבות המקרה מלמדות על התקיימות " תלות מקיפה ויסודית של המצווה בנהנה, והוראת הצוואה השנויה במחלוקת היא בעליל לטובת הנהנה, נטל ההוכחה יעבור אל המבקש את קיום הצוואה". ע"א 423/75 בן נון בענין צוואת המנוחה אסתר אלבכרי נ' ריכטר, פ"ד לא(372 (1.
 "לפי חוק הירושה אין אצלנו כל חזקה לגבי קיומה של השפעה בלתי-הוגנת. על -כן נקבע הכלל, כי המתנגד לקיום צוואה עליו הראיה שהיא נערכה עקב השפעה כזאת. ע"א 68/190, סוטיצקי נ' קלינברוט [2]. ואולם גם אצלנו, כאשר הנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחד בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החפשי והבלתי-תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לאמר שעשיה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי-הוגנת מצדו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר. כלומר, במקרה כזה חובת ההוכחה על אי -קיומה של השפעה בלתי-הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה".  
דברי כב' השו' ברנזון בפרשת בן נון הנ"ל. 

 1. אם כן- "העברת נטל ההוכחה בשאלת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, מן המתנגד לקיום הצוואה אל המבקש את קיומה, על-פי הלכת בן נון, הינה פועל יוצא מהיווצרות חזקה שבעובדה שהמצווה עשה את צוואתו בהיותו נתון להשפעה בלתי הוגנת.
חזקה זו נוצרת בהתקיים התנאים שפורטו בהלכת בן נון. בפסיקה שהסתמכה על ההלכה האמורה הושם הדגש בשאלת תלותו של המצווה בנהנה (או במבקש הקיום)" דנ"א  1516/95 רינה מרום  נ' היועמ"ש תק-על 98(2) ,1831..
"ביטויי התלות כמבחני עזר לקיומה

 1. כיצד ועל יסוד מה עשוי בית המשפט לקבוע, שהמצווה היה תלוי בנהנה, וכי תלותו היתה בעוצמה מספיקה להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת? בפסיקה נעשה שימוש בביטוייה המוכרים של התלות כבאבני-בוחן, שבית המשפט עשוי להסתייע בהן בבואו להכריע בשאלה זו.
 1. תלות ועצמאות:
המבחן הבסיסי להכרעה בדבר קיומה ועוצמתה של תלות הוא מבחן העצמאות. זהו מבחן של מידה, המיוסד על היותן של "עצמאות" ו"תלות" שני מושגים הופכיים. השאלה שבית המשפט מציג לעצמו היא, כלום בתקופה הרלוואנטית לעשיית הצוואה היה המצווה "עצמאי" - מן הבחינה הפיזית ומן הבחינה השכלית-הכרתית - ועד כמה?
 לתשובה לשאלה זו יש משקל רב בגיבוש ההכרעה: ככל שהמצווה היה יותר עצמאי, מכל אחת משתי הבחינות האמורות, תתחזק נטיית בית המשפט לשלול קיום תלות של המצווה בנהנה. והוא הדין, כמובן, בהיפוך היוצרות; ככל שהמצווה היה פחות עצמאי, באיזו משתי בחינות אלו, תתחזק הנטייה לחייב את קיום התלות.
עצמאותו של המצווה היוותה שיקול שהובא בחשבון בהכרעתן של פרשיות רבות.
ויופנה למשל ע"א 562/85 אירנשטיין נ' רז, פ"ד מב(418 (2, בעמ' 421; ובע"א 2622/90 שני נ' לרמר, פ"ד מז(191 (1, בעמ' 199).
"את השאלה אם המצווה היה עצמאי יש אמנם לבחון לאורך תקופה נתונה, אך לא פחות חשוב הוא לברר את מצבו במועד עריכת הצוואה (השוו: ע"א 133/84 רכטמן נ' זיסמן, פ"ד לט(769 (4, בעמ' 774). "ע"א 1516/95 מרום הנ"ל ופסקי הדין המצוטטים  בו.

 1. תלות וסיוע:
מקום בו מתברר כי המצווה אכן לא היה עצמאי, ועקב כך נזקק לסיוע הזולת, מתעורר צורך לבחון אם הקשר שהתקיים בינו לבין הנהנה התבסס על מתן הסיוע שהמצווה נזקק לו (פרשת רכטמן, ע"א 133/84 הנ"ל, בעמ' 772 ואם היה זה הנהנה, אשר סייע למצווה להתגבר על קשייו ומיגבלותיו, ייטה בית המשפט לקבוע שהמצווה היה תלוי בנהנה (פרשת בן נון, בעמ' 376; ע"א 733/88 אהרוניאן נ' אלישקה, פ"ד מה(705 (5, בעמ' 711; ע"א 1750/90 אהרונסון נ' אהרונסון, פ"ד מו(1) 336, בעמ' 341; וע"א 157/89 ששון נ' מרזב, פ"ד מו(209 (2, בעמ' 213).
חשיבות מיוחדת נודעת, בהקשר זה, לשאלה אם הנהנה היה היחיד שסייע למצווה בכל צרכיו, או שהמצווה הסתייע גם באחרים. הדעת נותנת שכאשר אנשים אחדים חולקים ביניהם את מטלות הסיוע, מידת תלותו של המצווה בכל אחד מהם היא, מטבעה, יותר קטנה, ומתמעט החשש להיווצרות תלות העלולה להוות פתח להשפעה בלתי הוגנת.
לא כן הדבר, מקום בו הנהנה היה האדם היחיד אשר סייע למצווה. סיועו של אדם אחד עלול להעמיד את המצווה במצב של תלות מוחלטת באדם המסייע לו. וקיום מצב דברים כזה עשוי להוות שיקול התומך בהקמת חזקה להשפעה בלתי הוגנת (ראו: פרשת בן נון, בעמ' 376; פרשת אהרונסון, ע"א 1750/90 הנ"ל, בעמ' 341; וע"א 5640/92 אלוני נ' באומן, פ"ד מט(5) 373, בעמ' 382).

 1. קשרי המצווה עם אחרים:
ההכרעה בשאלה, אם ועד כמה היה המצווה תלוי בנהנה, עשויה להיות מושפעת גם מהיקף ומידת הקשרים שקיים המצווה עם אחרים זולת הנהנה. ככל שיתברר כי, בתקופה הרלוואנטית לעריכת הצוואה, היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה שהמצווה אכן היה תלוי בנהנה (ע"א 576/78 לשצינסקי נ' סולוביציק, פ"ד לה(686 (1, בעמ' 690; פרשת אהרוניאן, ע"א 733/88 הנ "ל, בעמ' 711; ע"א 53/88 מנלה נ' ברנדווין, פ"ד מו(48 (1, בעמ' 51-50; ע "א 3411/92 רובינשטיין נ' ברזבסקי, תקדין-עליון 2)95) 443), בעמ' 447; ופרשת שטיינר, ע"א 2500/93 הנ"ל, בעמ' 344).
אכן, בעצם בידודו של המצווה מן העולם יש כדי להגביר את תלותו בנהנה. מכאן שלעניין ההכרעה בשאלת התלות אין זה מעלה או מוריד מה גרם לבידודו של המצווה; כלום היה זה הנהנה, או התנהגותם של אחרים, או שמא בידודו של המצווה נבע מנסיבות שהיו קשורות במצבו האובייקטיווי (פרשת אהרונסון, בעמ ' 341).

 1. מבחן נסיבות עריכת הצוואה:
סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי מי שלקח חלק בעריכת צוואה - הוראת הצוואה המזכה אותו, או את בן-זוגו, בטלה. ואולם אפשר שמעורבות הנהנה לא תגיע עד כדי לקיחת חלק בעריכת הצוואה, אך תהווה ראיה לכאורה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, או, למצער, שיקול רלוואנטי להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה כזאת עליו
(ע"א 576/72 שפיר נ' שפיר, פ "ד כז(373 (2, בעמ' 379; ע"א 217/74 (גולוב) גמזו נ' גולוב, פ"ד כט(337 (2, בעמ' 338; פרשת בן נון, בעמ' 381; פרשת אהרוניאן, בעמ' 711; פרשת ששון, ע"א 157/89 הנ"ל, בעמ' 214; פרשת שני, ע"א 2622/90 הנ"ל, בעמ' 199 ; ופרשת אלוני, ע"א 5640/92 הנ"ל, בעמ' 383).
כל אחד מארבעת המבחנים הנזכרים עשוי לסייע לבית המשפט בגיבוש הכרעתו, לעניין קיומה של תלות. אין צריך לומר, כי בית המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים נוספים. כן עשוי הוא להתרשם, בדבר קיומה או העדרה של תלות, גם מנסיבותיו של מקרה נתון, שלא ניתן לגזור מהן כלל שניתן להיעזר בו לצורך ההכרעה במקרים אחרים. אך יצוין, כי השימוש בכל אחד מהמבחנים האמורים מחייב זהירות רבה."
1516/95 רינה מרום  הנ"ל ( ההדגשות לא במקור)..
יישום לעניינו:
 

 1. ______
 
ה.       חזקת השפעה בלתי הוגנת בעשיית צוואה
 
מכל המקובץ  ומפורט לעיל עולה כדלקמן:
 

 1. התנאי העיקרי - עובדות המקרה מעידות באופן ברור ומובהק על התקיימות של תלות מקיפה ויסודית  של המנוח בנהנית-  מתקיים בנדון.
 
 1. אף התנאי הנוסף מתקיים-  גם מתקיים- בנדון: הוראות הצוואה האחרונה,  מושא  בקשת הקיום,  הינן "בעליל לטובת הנהנים" הלוא הם ידידה ובעלה . דנ"א  1516/95 מרון הנ"ל.
 
 1. בהתקיים שני התנאים  קמה החזקה להשפעה בלתי הוגנת מצד הנהנית.   
 
 1. "משהוכחו התנאים להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת על עושה צוואה, מועבר נטל ההוכחה לעניין קיומה של השפעה בלתי הוגנת, מן המתנגד לקיום הצוואה למבקש את קיומה. " דנ"א 15/6/95   מרום הנ"ל.
...בבירור השאלה, אם המבקש נשא את נטל הבאת הראיות שהחלת החזקה העמיסה על שכמו, יבחן בית המשפט (כמקובל ביחס לבחינתה של כל ראיה נסיבתית), אם המסקנה שהמצווה עשה את צוואתו מחמת השפעה בלתי הוגנת אכן הינה המסקנה הסבירה היחידה העולה מכלל הראיות שהובאו במשפט. להכרעתו בשאלה זו עשוי בית המשפט להסתייע במספר מבחנים מעשיים"  אשר חלקם  ייבחנו להלן :
 

 1. מבחן  הקרבה הרגשית-
"שאלה שתעסיק את בית המשפט היא, מה היה יחסו הרגשי של המנוח לנהנה. הוכחת יחסו הרגשי החיובי של המצווה כלפי הנהנה יכולה ליישב עריכת צוואה, שהיא בעליל לטובת הנהנה, גם עם העדר השפעה בלתי הוגנת".
אין חולק כי יחסיהם של המצווה והנהנים לא אופיינו בקרבה רגשית. ההפך הוא הנכון:  מלכתחילה- דובר ביחסי " תן וקח" הסדר "עסקי" חף מרגש ותו לא, וכך גם אופיינו היחסים  בהמשך. 

 1. מבחן  הנישול-
"בעריכת צוואה ... יש, למעשה, משום נישולם מן הירושה, המלא או החלקי, של היורשים על-פי -דין, כולם או חלקם.
 בבחינת אמיתות הצוואה, לטובת מי שאינו יורשו החוקי של המצווה, או לטובת אחד בלבד מכלל יורשיו החוקיים, עשויה להיות משמעות לבחינת השאלה, אם היו למצווה סיבות לנשל מירושתם את כל או רוב קרוביו"

 1. מבחן ההשפעה המותרת- 
"כאשר הנהנה, אשר טיפל במצווה, הוא בן-זוגו או ילדו, תגבר הנטיה לראות את ההשפעה כלגיטימית; שהלוא טיפול במצווה, על-ידי בן-משפחתו הקרוב, הוא המצב הטבעי (פרשת רכטמן, בעמ' 774; פרשת כצנשטיין, בעמ' 224; ע"א 5417/90 צוריאנו נ' חכמוב, תקדין-עליון 1061 (1)93, בעמ' 1075; פרשת רוזנפלד, בעמ' 554; ופרשת פרל, ע"א 2014/95 הנ"ל, בעמ' 307).
אך  כאמור אין כן בעניינו ועל כן מתחזק הרושם כי הפעילות כוונה  להשפעה  בלתי הוגנת. 
 
ו.      לסיכום
 

 1. לנוכח כלל  הנסיבות אשר פורטו לעיל יתבקש כב' ביהמ"ש להזמין את המשיבים  לדין  ולקבוע:
 
 1. כי קמה חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המנוח, באופן המעביר את נטל ההוכחה לעניין קיומה מן המתנגדת  אל המשיבים.
 
 1. כי המשיבים  לא עמדו  בנטל סתירת החזקה.
 
 1. כי המבקשת  עמדה בנטל השכנוע המוטל עליה.
 
 1. כפועל יוצא מן האמור להורות כי צוואת המנוח בטלה,  ולכן הצוואה השישית תקפה. צוואה זו משקפת את הצורך בהפסקת "מלחמת האחים", שיזמה המשיבה, ואת השוויון, הואיל ומלוא כל הארץ אינו רק כסף או משפט, אלא גם ובעיקר צדק, ושלום בית רחב בין חלקי המשפחה!!!
 
 1. לחילופין, בהחלט ניתן לראות שהמנוח עבר השפעות קשות ע"י המשיבה, מאז עבר לטיפול המשיבה, ולכן ואם נבטל את מכלול הצוואות מאז עבר אליה, בסוף 2002, הרי שיש לקיים הצוואה השניה, שעדיין משקפת לחלוטין את רצון המנוח. הצוואה השניה דומה לצוואה הראשונה, ויש בה רק ניואנסים זניחים.
 
 1. לחייב את המשיבים  בהוצאות משפט ובשכ"ט  עו"ד בתוספת מע"מ כדין.
 
 1. מובהר כי המבקשת כתבה בתמצית את העובדות, אך ככל שיהא צורך הינה שומרת על זכותה להוסיף טענות עובדתיות, ככל שתהיינה רלבנטיות ו/או כאלה שתתגלינה לה, וכן טענות משפטיות.
 
 
_________________________________
ב"כ המבקשת
 


בבית משפט לענייני משפחה                                  תיק תמ"ש

ב כ פ ר - ס ב א                                                                     
 
 
 

            המבקש:                    

-נ ג ד –

 
 

            המשיבה:

                       

בקשה דחופה למינוי כונס נכסים – לפי סעיף 7 לחוק ביהמ"ש לענייני משפחה
 
                       
בית-המשפט הנכבד מתבקש להורות בדחיפות על מינויו של ב"כ המבקש, ____, ככונס נכסים על זכויותיה של המשיבה בבית-המגורים ברח' ____ הידוע כחלק מחלקה ____ בגוש ___, לצורך מכירתו כפנוי, עפ"י סעיף 9.3 להסכם הגירושין מיום _____ שנחתם בין המבקש למשיבה וקיבל תוקף של פסק דין.
 
כב' בית המשפט מתבקש להסמיך את ב"כ המבקש לחתום בשם המשיבה על חוזה מכר עם הקונה ____ ו/או כל צד ג' אחר אשר יבקש לרכוש את בית מגורים של המבקש והמשיבה, לרבות על כל המסמכים הנלווים והנדרשים בקשר עם מכירת בית המגורים. כן מבוקש לחייב את המשיבה לפעול בהתאם להנחיות הכונס, באשר לפינוי הנכס, חתימה על מסמכים, ועוד.
 
כמו-כן יתבקש ביהמ"ש הנכבד לחייב את המשיבה בתשלום הוצאות הבקשה ובשכ"ט עו"ד למבקש.
 
ואלה נימוקי הבקשה :
 
1.    המבקש והמשיבה הינם המחזיקים והבעלים הרשומים ,בחלקים שווים, של בית המגורים (קוטג') ברח' ___ן הידוע כחלק מחלקה ____ בגוש ___ (להלן: "בית המגורים").
***  העתק נסח רישום מקרקעין של בית המגורים מצ"ב כנספח "ב" לבקשה.
2.    ביום ___ נחתם בין המבקש למשיבה הסכם גירושין, אשר אושר ע"י בימ"ש נכבד זה ביום ____ וקיבל תוקף של פסק דין עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, וחוק ביהמ"ש לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: "הסכם הגירושין").
***  העתק הסכם הגירושין מצ"ב כנספח "ג" לבקשה.
 
      
5. _____________
      
6.    עוד יצוין, כי גם כאשר קיבלו בני הזוג מאוחר יותר את ההחלטה להתגרש זמ"ז, בעקבות יוזמתה ורצונה של המשיבה בכך, סוכם ביניהם כי בית המגורים יימכר בשוק החופשי, וכי תמורתו תחולק ביניהם שווה בשווה לאחר סילוק חוב המשכנתא וסילוק כל החובות לבנקים.
 
7.    בהתאם ועפ"י הסכמה זו, נקבע בסעיף 9.3 להסכם הגירושין כי "בית המגורים יימכר לצד ג' המרבה במחיר, והצדדים מתחייבים לפעול בזריזות, בנחישות, ובשיתוף פעולה מלא ביניהם למכירת בית המגורים, ויעשו כל הנדרש לשם מכירתו לצד ג' ללא שיהוי ו/או דיחוי... בית המגורים יימכר כנכס פנוי ונקי מכל חוב ...". כן יצויין כי בסעיף 9.3.3 להסכם נכתב במפורש כי הצדדים העריכו באותו הסכם את שוויו של הבית בשוק החופשי נכון לאותו מועד בסך של כ-3,000,000 ₪ .     
 

8. מאז נחתם הסכם הגירושין וקיבל תוקף של פסק דין (ועוד קודם לכן), השקיע המבקש משאבים כספיים ומיטב מרצו וזמנו, ועושה כל שביכולתו למציאת רוכש לבית המגורים, לרבות פרסום הבית למכירה באתרי האינטרנט, פרסום מודעות מכירה בלוחות הרלוונטיים בעיתונות המקומית והארצית, פניה למשרדי תיווך רבים באזור והזמנת שירותיהם, הצבת שלטי מכירה, וכיו"ב כל צעד/פעולה שיש בהם להביא למכירת בית המגורים בהקדם ככל שניתן. עוד יצוין כי במסגרת המאמצים למכירה פרסם המבקש בחודש אוקטובר 2008 מודעה גדולה בעיתון "ידיעות אחרונות" בעלות של כ-3,500 ₪ ובה הזמנה להציע הצעות לרכישת הבית (בדומה למודעות המפורסמות ע"י כונסי –נכסים), וכן דאג, בשיתוף עם משרד התיווך "רימקס הוד והדר" בהוד-השרון, לחלוקת גלויות ו"פלאיירים" עם תצלומי הבית בדיוור ישיר לתיבות הדואר באזור השרון.
***  העתק הזמנה להציע הצעות לרכישת הבית מיום 31/10/08 בעיתון "ידיעות אחרונות" מצורף כנספח "ג" לבקשה.
 
***  העתק גלויה עם תצלומי הבית אשר חולקה בדיוור ישיר מצורף כנספח "ד" לבקשה.
 
12.  בינתיים, הולכים ותופחים חובותיהם של המבקש והמשיבה לבנקים. חובות אלו נאמדים בסך של כ-350,000 ₪, ורק הודות למאמציו של המבקש ניאותו הבנקים להמתין ולהימנע מנקיטת הליכים משפטיים ומעיקול בית המגורים, כנגד הבטחת המבקש כי מיד מכירתו יוסדר תשלום החוב לבנקים.
***  העתק מכתבו של המבקש לבנק _____ מיום ______ מתורף כנספח "ה" לבקשה
***  העתק מכתבו של המבקש לבנק _____ מיום ______ מתורף כנספח "ה" לבקשה
***  העתק מכתבו של המבקש לבנק _____ מיום ______ מתורף כנספח "ה" לבקשה
***  העתק מכתבו של המבקש לבנק _____ מיום ______ מתורף כנספח "ה" לבקשה
 
17.  אלימות המשיבה ופעולות חד צדדיות - המשיבה, בחוצפתה כי רבה, היתה בבחינת אומר ועושה... היא החלה לנהוג באלימות מילולית כלפי המבקש, לכנותו בכינויי גנאי, ולהפנות לעברו תנועות מגונות, ואף נטלה את המפתח היחיד של הרכב אשר בו השתמשו הצדדים במשותף, וסירבה במשך חודש ימים לאפשר למבקש להשתמש ברכב, תוך שהיא מסתירה ומעלימה את המפתח ועושה שימוש ברכב לעצמה בלבד. המשיבה מנעה מהמבקש את השימוש ברכב הגם שהיה זקוק לו לצרכי עבודתו ולשם הסעת הילדים. המבקש, מצדו, הבליג וגילה איפוק רב חרף ניסיונותיה של המשיבה לקנטרו ולהוציאו משלוותו, במטרה לעצור את ההתדרדרות במערכת היחסים, ונמנע מלנקוט נגדה בהליכים כלשהם, אעפ"י שנמנע ממנו השימוש ברכבו במשך חודש ימים. רק בימים אלה הצליח המבקש לקחת את המפתח, וכמובן הוא זכאי לפחות לתקופה זהה לנהיגה ייחודית ברכב. חבל שהיא ירדה לדשדוש במי אפסיים! 
 
18.  טרפוד נוסף של ההסכם – סרבנות גט של האשה – בעקבות פסה"ד של ביהמ"ש למשפחה, הוגשה בקשה לביה"ד הרבני לפס"ד לגירושין וסידור גט. אף כי ביהמ"ש מאשר את כל הוראות ההסכם, תוך ציון שהאישור ופסה"ד אינם חלים על ענייני הגירושין, המצויים בסמכות ביה"ד הרבני, הרי שבוודאי על פי עקרון תום הלב, וקיום חוזה בדרך מקובלת, היה על הצדדים להמשיך עם ההליך בביה"ד. אלא, שבהמשך לעצות שקיבלה, הודיעה האשה, בסמוך לדיון בביה"ד הרבני, ביום _____כי לא תגיע... כן הודיעה לאחרונה, באמצעות עו"ד, על סירובה למכור את בית המגורים, וכי באופן חד צדדי היא מבטלת ההסכם... (עוד לא שמענו כיצד ניתן לבטל הסכם שאושר על ידי ביהמ"ש, בתוקף פס"ד, במחי קולמוס...). למותר לציין שהיא לא התייצבה לדיון בביה"ד הרבני. מבלי להיות בעל רוח הקודש, נציין כי הנחת העבודה של הח"מ שהמשיבה מכינה כעת טענות והליכים כדי להצדיק את סרבנות הגט, וטרפוד מכירת הבית וטרפוד ביצוע פסה"ד!
 
19.               משיכת זמן המכירה על ידי המשיבה – כאמור, המשיבה מעלה לפתע טענות לפיהן הבית לא יימכר עד הגיעם של הילדים לגיל 18 (כשהקטן הינו בן 5), וכי בכוונתה להמשיך להתגורר בו שנים רבות, תוך שהיא מתעלמת מן הצורך הדחוף למכרו הן מכח הקבוע בהסכם הגירושין, הן עקב הקושי הקיים בפרעון תשלומי המשכנתא השוטפים ואיום הבנק לממש את הבית, והן נוכח קיומם של חובות כספיים כבדים והלחצים המופעלים ע"י הבנקים לסילוקם.
 
20.        הנזק הצפוי כתוצאה מאי-ביצוע המכירה כעת, אך יוחמר ויוכפל במידה ובית המגורים יימכר בהליך של כינוס נכסים שיינקט ע"י בנק הפועלים לטובתו רשומה משכנתא, או ע"י אחד הבנקים המסחריים בעטיים של החובות הכספיים. במקרה כזה, יימכר בית המגורים במחיר נמוך לאין ערוך, והסכום נטו שיוותר לצדדים לאחר ההוצאות הכרוכות בהליך כזה של מכירה יקטן באופן ניכר .
 
41.  לאור כל האמור לעיל, מתבקש כב' ביהמ"ש להיעתר בדחיפות לבקשה זו, ולהורות על מינוי ב"כ המבקש ככונס-נכסים, כמפורט ברישא של הבקשה.
 
42.  מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.         
 
המתווה הנורמטיבי
43.  סעיף 7 לחוק ביהמ"ש למשפחה קובע כי הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים / פירוק שיתוף בנכס בני הזוג יבוצע על ידי ביהמ"ש ובפיקוחו, זולת אם הורה ביהמ"ש לבצע זאת על ידי הוצל"פ או בדרך הנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות הענין.
44. במקרה דנן, אין ספק שנחתם הסכם גירושין, המסדיר את ענייני הרכוש בכלל, ואת פירוק השיתוף בבית המגורים בפרט.
45. אין גם ויכוח שההסכם יצר לאקונה, והוא מה יקרה אם מי מהצדדים יפר את הוראת סעיף 9.3  להסכם. הוא כן קבע את הליכי המכירה, אך לא קבע את התרופה במקרה של טרפוד ההסכם.
46. בשל כך, בא סעיף 7 לחוק, ומאפשר תרופה מהירה, כדי לתפוס את השור בקרניו, כך שלא יהא חוטא נשכר.
47. אין ספק שבקשה זו, במסגרת תיק התמ"ש העיקרי, יכולה להביא מזור מיידי לשני הצדדים.
48. ביהמ"ש פועל גם משיקולי צדק. כאן, גם אם המשיבה אינה מבינה זאת, ייגרם נזק אדיר לשני הצדדים, והמבקש שומר על זכותו לתבוע את המשיבה בגין כל נזק שייגרם, בשל טרפוד המכירה על ידה. הרי ברור שהבנק למשכנתאות ימכור את הבית במחיר נמוך יותר, ולמצער, הוא יגבה שכר כינוס גבוה יותר, כמקובל בהליכי הוצל"פ, ובשונה מביהמ"ש למשפחה, המגביל את שכר הטירחה ל-4% בצירוף מע"מ.
49.  כמו כן, אל נשכח שהסכם גירושין כולל בתוכו שני מרכיבים, הסכם ופס"ד, וכידוע אין ביהמ"ש מאשר הסכמים במחי יד. גם במקרה זה פעל ביהמ"ש, כפי שהינו נוהג תמיד, ושאל ובדק עם הצדדים את הבנתם והסכמתם החופשית. כך גם נכתב בפרוטוקול: "מסביר ביהמ"ש לצדדים, בשפה פשוטה וברורה, את משמעות ההסכם. ביהמ"ש שואל את המבקשים אם מבינים הם את משמעות ההסכם את תוצאותיו ואם הם עשו אותו בהסכמה חופשית". אכן, הצדדים אישור כי "חתמנו על ההסכם ברצון ובהסכמה חופשית ואנו מבינים את תוכנו, מהותו ואת התוצאות הנובעות ממנו... אנו מבקשים ליתן לו תוקף של פס"ד".
50.  לא זו אף זו, בהמלצת ביהמ"ש אף נמחקו שורות מסויימות, והמחיקה היתה לטובת האשה (סעיף 9.3.7 להסכם). כן קבע ביהמ"ש שהאישור אינו חל על סעיפי השיפוי. משמע כי – בניגוד לדברי האשה - לא היה האישור כ"חותמת גומי".
51.  מאזן האינטרסים: אין ויכוח שיש למכור הבית. אין ויכוח כי יש פס"ד חד משמעי, שאישר ההסכם. אין ויכוח שהחובות הולכים ותופחים. לכן, מכירת הבית בוודאי לא תגרום לנזק, אלא אף תקטין הנזק. תרצה האשה לפעול בהמשך, תעשה כפי שתחפוץ, אולם בוודאי שאין לאפשר את טרפוד המכירה.
52.  בהתאם לסעיף 7 לחוק, מבוקש כי הליכי הביצוע יהיו על ידי מינוי הח"מ ככונס, אשר יפעל מתוך ראיית טובת הצדדים, במהירות אך ביעילות ובנאמנות!
 
                                                                                                _____________________
                                                                                                   ב"כ המבקש                                      


טופס 11

(תקנה 38)

 

לכבוד

האפוטרופוס הכללי

 
פרטת עיזבון
 
בעניין:                                                          .
                                          שם העיזבון
 
אני הח"מ                                                        המען:                                          טלפון:                    .
                                             שם מנהל העיזבון
 
המכהן על פי צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה/בית המשפט לענייני משפחה ב                         .                                  תיק                                 ביום                            כמנהל העיזבון הנזכר לעיל מגיש בזה פירוט נכסי העיזבון וחובותיו ליום הפטירה:                                       .
 
1. נכסי העיזבון:

 1. מקרקעין וזכויות במקרקעין: (דירה, קרקע וכו')
תיאור הנכס
כתובת גוש חלקה תת חלקה
         
         
 
 • נא לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) בדבר מינוי מנהל עיזבון.
 • נא לצרף לפרטה את נסח הרישום לאחר רישום ההערה.
 
 1. מזומנים וניירות ערך בבנקים: (חשבונות עו"ש, חסכונות, קופות גמל, מט"ח וכו')
מס' החשבון שם הבנק, סניף וכתובת סכום נומינלי סכום משוערך
       
       
       
       
 
 • נא לצרף אישורים מהבנקים (דף ריכוז יתרות) לגבי כל החשבונות, נכון ליום הפטירה.
 • נא לציין בשמות החשבונות בבנק כי החשבונות מתנהלים באמצעות מנהל עיזבון ולצרף מסמך של הבנק בדבר רישום ההערה.
 
 1. רהיטים וחפצי בית:
 
 
 
 
 1. תכשיטים, כלי רכב ודברי ערך אחרים: (נא לפרט)
 
 
 
 • אם ברשות העיזבון כספת, יש לדאוג לפתיחתה ולעריכת פרוטוקול בנוכחות עדים. יש לצרף את הפרוטוקול לפרטה.
 • אם העיזבון הוא בעלים של כלי רכב, יש לצרף אישור של רשות הרישוי של רישום הערה על מינוי מנהל עיזבון.
 
 1. חובות המגיעים לעיזבון: (מירושה, פיצויים וכו')
 
 
 
 
 • נא לצרף אישורים נכון ליום הפטירה.
 
 1. זכויות אחרות: (כולל מניות בחברות)
 
 
 
 
 • נא לצרף אישורים.
 
2. חובות העיזבון: (נא לפרט ולצרף אישורים נכון ליום הפטירה)

מהות החוב תאריך היווצרות הסכום
     
     
     
 
 
תצהיר
הנני מצהיר בזה, כי פרטה זו משקפת את מלוא נכסיו וחובותיו של העיזבון הידועים לי, לתאריך פטירת המוריש ואני מתחייב להמציא פרטה מתוקנת לגבי כל נכס או מידע שיגיע לידיעתי תוך 14 יום מיום שהמידע יגיע לידי. אני מצהיר כי תוכן תצהירי אמת.
 
תאריך:                                 .                                             חתימת המצהיר:                                   .
 
הנני מאשר בזה, כי ביום                      הופיע/ה בפני, עוה"ד                                                            .
מר/גב'                                    שזיהה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מס'                                             .
המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 
חותמת:                             .                               חתימת מקבל התצהיר:                                          .
 
      

 
 
 
נושאים נוספים:
                 
  גיור  »
 
  ביטול גיור  »
 
  יועץ נישואין  »
 
 
  בוררות וגישור  »
 
  אלימות במשפחה  »
 
  תביעות נזיקין  »
 
 
  נישואין אזרחיים  »
 
  מירוץ סמכויות  »
 
  ממזרות  »
 
 
  מוניטין וכושר השתכרות  »
 
  מושגים בדיני משפחה  »
 
  משפחה ומשפט  »
 
 
  בגידה  »
 
  שלום בית  »
 
                 
                 
 
 

צוריאל בובליל - עו"ד ונוטריון  |   בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 בני ברק  |  טלפון: 0722-575-262  |  פקס: 03-6122104 |  מייל:  tzuribou@orange.net.il 
ספר הגירושין:
הקדמה | מבוא | הכתובה | מירוץ סמכויות | תסקיר סעד | תביעת מזונות | כשיש רכב אחד | כשאישה בוגדת, אלימה | כשהבעל בוגד באשתו | סעדים זמניים | צו לגילוי מסמכים | מזונות ילדים | החזקת ילדים | ראיית הילדים | חטיפת הילד | סיכום עניין הילדים | תביעת גירושין | בדיקת כנות הכריכה | עילות לחיוב בגט | פסקי דין לגירושין | זוג שהתחתן לפני 1974 | זוג שהתחתן אחרי 1974 | פירוק השיתוף בדירה | הסכם ממון | גירושין - משמעות משפטית | אכיפת פסקי דין | חוק הוצאה-לפועל | משטרת ישראל | 

 
תביעה להגדלת מזונות | מסורבות גט | אישה הגונה | הסכם קדם נישואים | הסכם קדם נישואין | משמורת לילדים | הגדלת מזונות | תביעת אבהות | הסכם גירושים | עורכי דין גירושים | עורך דין גירושים | מזונות קטינים | משמורת משותפת | עו"ד גירושים | חזקת השיתוף | הסכם קדם נישואין | חלוקת רכוש בין בני זוג | אב כופר באבהות | גניבת זרע | גישור זוגי | הסכם גירושים | מזונות קטינים | משרד עו"ד גירושין | תביעת כתובה וגירושין | עו"ד לגרושין | עו"ד הגדלת מזונות | עורכי דין מזונות | 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ